Funcții vacante Noutăți și evenimente Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Primăria comunei Ucrainca anunță concurs la funcția publică vacantă de secretar al Consiliului comunal Ucrainca

Scopul: Organizarea eficientă a activităţii primăriei şi asigurarea legalităţii actvităţii Consiliului comunal Ucrainca.

Sarcinile de bază :

 1.  Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului comunal;
 2.  Asigurarea legalităţii actelor adoptate de Consiliul comunal şi primarul comunei;
 3.  Asigurarea comunicării  a proiectelor actelor normative şi a actelor adoptate/emise;
 4.  Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;
 5.  Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

 Condiţiile de participare la concurs :

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia de secretar;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice :

 • Studii superioare ;
 • Abilităţi de utilizare a computerului.

Documentele ce urmează a fi prezentate :

         a)Copia buletinului de identitate ;

         b)Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare, dacă sunt;

          c)Copia carnetului de muncă;

          d)Cazierul judiciar, se prezintă de învingătorul concursului.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar şi se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar se înlocuieşte cu declaraţia pe propia răspundere. 

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs :

20 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina electronică a primăriei Ucrainca şi a Consiliului rational Căuşeni. (Pînă pe data de 13 februarie 2022).

Telefon: 024371236, 067221199,067221166.

Adresa poştală:r-nul Căuşeni, s. Ucrainca, MD-4327.e-mail : primucrainca@gmail.com

persoana de contact :secretarul comisiei de concurs – Ciumac Alla.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice.
 • Legea Republicii Moldova nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcțuiobarului public.
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărîrea nr.672/2017 privind aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale.

Sari la conținut