Noutăți și evenimente Primăriile Raionului Căușeni

Primăria satului URSOAIA anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de Director în instituţia publică de învăţământ preşcolar Grădiniţa de copii ”Ghiocel”

ANUNȚ!

Primăria satului URSOAIA, raionul Căușeni, anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de Director în instituţia publică de învăţământ preşcolar Grădiniţa de copii ”Ghiocel”

     Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 și modificat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Culturii și Cercetării nr.147 din 17.02.2020.

 La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:
· Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
· Au studii superioare universitare;
· Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
· La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani;
· Cunosc limba română;
· Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
· Nu au antecedente penale;
· Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.(1), (m)(n) din Codul  Muncii al Republicii Moldova;

Dosarului de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:
· Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a Regulamentului);
· Copia actului de identitate;
· Copia/copiile/actului/actelor/de studii;

  •  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
    · Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);

· Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,  fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
· Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
· Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia   actelor ce confirmă gradul didactic/managerial, recomandări, formarea continuă, etc..


Candidaţii pentru ocuparea funcției de Director pot depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului:  02 februarie 2022 – 03 martie 2022,

la secretariatul Primăriei satului Ursoaia.
Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 0243  42 278.

Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul

 total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se va restitui

sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs:

03.03.2022, ora 16.30.

Persoana de contact:

Bacalu Zinaida, Secretarul Consiliului sătesc Ursoaia.

Telefon de contact: 0243 42 278; e-mail: primursoaia@mail.ru

Adresa poştală: R.Moldova, MD 4328, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 102.

Sari la conținut