Funcții vacante Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de contabil-șef din cadrul primăriei comunei Tănătarii Noi, r-nul Căușeni.

ANUNŢ

În baza Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201/2009, primăria comunei Tănătarii Noi anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de contabil-șef din cadrul primăriei comunei Tănătarii Noi, r.Căușeni.  

Scopul general al funcţiei: Coordonează, îndruma, controlează și răspunde de întreaga activitate financiară de nivelul I.

Sarcinile de bază:

 • elaborarea bugetului primăriei;
 • asigurarea estimărilor veridice si economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor Bugetare;
 • perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor publice;
 •  asigurarea organizării corecte a evidenței contabile;
 • întocmirea și prezentarea dărilor de seama;
 • organizarea și exercitarea controlului financiar, preventive și de gestiune.

 La concurs pot participa persoane care întrunesc următoarele criterii:

– Deține cetățenia R Moldova;

– Poseda limba de Stat;

– Studii superioare de licență sau echivalente (medii de specialitate) în domeniul contabilității

(cunoașterea programelor 1C, Word, Excel);

– N-au atins vârsta necesara obținerii dreptului de pensionare pentru limita de vârstă;

– Cunosc legislația în domeniu;

– Cunoștințe de operare la calculator (obligatoriu);

– Nu au antecedente penale;

– Cunosc specificul funcționarilor structurilor în domeniul administrației publice;

– Experiență profesională în domeniul contabilității preferabil 3 ani.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

–  Formular de participare;

– Copia buletinului de identitate;

– Copia diplomei de studii;

– Certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate;

– Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declarație pe propria răspundere;

Cazierul juridic se prezintă de către învingătorul concursului.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

 Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a Concursului, care se află în localul primăriei comunei Tănătarii Noi, raionul Căușeni, (tel:024356237, 079103240)  în termen de 20 zile  calendaristice din data publicării anunțului, inclusiv până la data de 09.04.2022.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: – secretarul comisiei de concurs – Josan Rita.    

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcția publică vacantă de contabil șef  în cadrul primăriei comunei Tănătarii Noi

 1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
  • Legea integrității nr.82/2017;
  • Codul administrativ Al Republicii Moldova nr.116/2018;
  • Legea nr. 239/2009 privind transparența în procesul decizional;
  • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Acte normative în domeniul administrației publice locale:
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil șef:

 • Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;
  • Legea contabilității, nr.113/2007;
  • Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (în special Titlul VI și VII și Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI și VII);
  • Hotărârea Guvernului nr.998/2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”.
  • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Sari la conținut