Secția agricultură relații funciare și cadastru

ANUNŢ DE PARTICIPARE

la concursul privind împrospătarea cu decalaj  în timp  a grâului alimentar din rezervele de stat

Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne anunță despre desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 22956,723 tone, în vederea împrospătării cu decalaj în timp conform prevederilor Dispoziţiei ARM nr. 10 din 01.03.2024.

Pentru participare la concurs, sunt invitați agenți economici autohtoni, solicitanți ai grâului alimentar din rezervele de stat.

Grâul alimentar, va fi eliberat prioritar producătorilor de pâine, panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea acestora, tuturor agenților economici solicitanți.

Grâul va fi eliberat în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanții financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grâu scoasă din stoc, la prețul 2840,60 lei/tona, stabilit de Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, cât și a cheltuielilor de contingență în mărime de 5 %  din valoarea cantității eliberate.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs fiind data de 03.04.2024, inclusiv, pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică secretariat@rezerve.gov.md.

         Dosarul de participare v-a cuprinde următoarele acte:

– Cererea de solicitare (Anexa nr. 1);

– Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (autentificat inclusiv cu semnătură);

– Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data depunerii solicitării (original);

– Declarația pe propria răspundere, că la momentul depunerii dosarului de participare nu este depusă cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de sine, (Anexa nr. 2);

– Declarația pe propria răspundere că solicitantul își asumă responsabilitatea de a returna grâul alimentar în aceeași cantitate și de aceeași calitate din roada anului curent, până la 15.10.2024, (Anexa nr.3);

– Actul ce atestă împuternicirile reprezentantului de a depune dosarul de participare, precum  și de a semna Contractul, în cazul depunerii cererii de către un alt reprezentant.

         Dosarul de participare va fi depus pe suport de hârtie, autentificat pe fiecare pagină de către solicitant, în plic sigilat, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică secretariat@rezerve.gov.md, iar la semnarea Contractului, actele menționate supra, vor fi prezentate în original.

Restituirea grâului alimentar eliberat din rezervele de stat se va efectua din roada anului curent, în aceeași cantitate şi de aceeași calitate, indiferent de oscilarea prețurilor, până la data de 15 octombrie 2024.

Mai multe detalii cu privire la eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, pot fi accesate:Ordin nr. 14 din 15.03.2024 „Cu privire la crearea Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp”.

Sari la conținut