Regulamentul DECI

Regulamentul de funcţionare al direcţiei economie, construcţii şi infrastructură

 1. Dispoziţii generale
 1. Direcţia economie, construcţii şi infrastructură (în continuare Direcţie) este subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul Managementului eficient în asistenţa oferită autorităţilor publice, instituţiilor publice, agenţilor economici şi persoanelor fizice în domeniul economie şi privatizare, arhitectură şi construcţii, investiţii  şi resurse..
 2. Regulamentul de funcţionare a Direcţiei (în continuare – Regulamentul) stabileşte sarcinile, funcţiile, structura şi organizarea activităţii Direcţiei.
 3. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.
 4. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale, Direcţia acţionează în limitele competenţei sale.

II. Sarcinile principale ale Direcţiei

 1. Determinarea direcţiilor prioritare, elaborarea strategiilor şi programelor de  sporire a competitivităţii economice,  crearea locurilor de muncă, dezvoltarea mediului de afaceri şi a climatului invetiţional prin   utilizarea raţională a resurselor locale, materiale, financiare şi umane.
 2. Monitorizarea, analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică a raionului.
 3. Promovarea în teritoriul administrat a politicii statului în domeniile antreprenoriatului şi dezvoltării  serviciilor, administrării şi de-etatizării proprietăţii publice.
 4. Asigurarea bunei gestionări a  construcţiilor publice,  drumurilor, străzilor, podurilor şi spaţiilor publice.
 5. Asigurarea unui management eficient  a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.
 6. Asigurarea construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ, inclusiv în  programul naţional „Prima casă”. 
 7. Asigurarea întreţinerii clădirilor de uz public şi administrativ.
 8. Utilizarea oportunităţilor de  creare a  unui mediu investiţional favorabil în scopul atragerii investiţiilor şi valorificarea lor în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor.
 9. Promovarea politicii de cooperare regională, şi transfrontalieră, incluisv în cadrul euroregiunii,  stabilirea relaţiilor de parteneriat cu alte entităţi.buna vecinătate,

III. Funcţiile Direcţiei

În conformitate cu sarcinile ce îi revin, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. În domeniul analizei şi planificării strategice

Determină politica statului în vederea dezvoltării social-economice durabile a raionului NU avem competenţe la nivel de stat, doar de APL raional ,

Elaborează strategii şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului administrat, evaluiează costurile şi identifică oportunităţile  de finanţare pentru fiecare obiectiv prioritar..

Analizează, monitorizează şi evaluează rezultatele implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului.

Oferă asistenţă agenţilor economici în sporirea competitivităţii, extinderea procesului de  producţie, diversificarea domeniilor de  activitate antreprenorială şi  crearea locurilor de muncă.

Acordă  autorităţilor  locale asistenţă metodologică  la elaborarea programelor de dezvoltare social-economică a localităţilor raionului.

 • În domeniul antreprenorialului şi micului business:

Contribuirea la dezvoltarea şi reglementarea activităţii antreprenoriale, promovarea politicii de stat şi coordonarea măsurilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Înaintarea propunerilor privind reflectarea bazei legislative ce ţine de reglementarea activităţii de antreprenorial şi dezvoltare a micului business.

Crearea infrastructurii de dezvoltare a micului business.

Acordarea suportului informaţional şi consultativ privind activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business.

 • În domeniul administrării şi de-etatizării proprietăţii publice

Asigurarea executării legislaţiei în domeniul administrării şi de-etatizării proprietăţii publice, activităţii postprivatizării.

Acordarea ajutorului organelor administraţiei publice locale în respectarea legislaţiei privind darea în locaţiune (arendă) a bunurilor, privatizarea spaţiilor nelocuibile, vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic etc.

Asigurarea aplicării Regulamentului cu privire la desfăşurarea licitaţiilor „cu strigare” şi „cu reducere”.

Acordarea consultaţiilor privind modul de privatizare a apartamentelor şi altor probleme apărute în perioada de postprivatizare.

 • În domeniul achiziţiilor publice

Contribuirea la organizarea procedurilor de achiziţii publice, susţine aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii pe teritoriul raionului.

Asigurarea eficienţei achiziţiilor pentru necesităţile beneficiarilor, din contul mijloacelor locale, extrabugetare şi altor mijloace prevăzute de legislaţie.

Asigurarea participării la achiziţii a unui cerc larg de furnizori locali şi străini, în scopul stimulării concurenţei.

Asigurarea eficienţei organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor.

Întocmirea în comun cu grupul de lucru a autorităţilor contractante a documentelor standard pentru aprobare la Agenţia Naţională de Achiziţii Publice.

Asigură ajutorul consultativ instituţiilor bugetare din raion şi operatorilor economici în problemele achiziţiilor publice, aducerea la cunoştinţă tuturor operatorilor modificările apărute în procedura de achiziţii publice.

 • În domeniul infrastructurii :

Exercită atribuţiile de investitor (beneficiar) în domeniul construcţiilor publice locale pe teritoriul raionului, inclusiv supravegherea respectării legislaţiei privind calitatea  în construcţii şi bazei normative în perioada construcţiei şi exploatării.

Participă la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor, precum şi la amenajarea teritoriului raionului.

Acordă suport consiliilor locale ale satelor şi comunelor din raion la fundamentarea şi elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt pentru lucrării publice de interes local.

Fundamentează necesarul anual de mijloace de la bugetul raional pentru dezvoltarea lucrărilor publice de interes local, elaborează programul investiţional anual şi asigură realizarea lui după aprobarea de către Consiliul raional.

Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor privind proiectarea şi execuţia investiţiilor publice. Contribuie la întocmirea temelor de proiectare şi a listelor de investiţii ale autorităţilor publice locale de nivel I.

Promovează politica tehnică şi strategia a statului în domeniile întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare şi gaze naturale, a drumurilor şi a altor obiecte de amenajare a teritoriului raional;

 Iniţiază acţiuni de pregătire, fundamentare şi promovare a unor programe şi proiecte de dezvoltare prioritare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;

Asigură pregătirea obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă;

Iniţiază şi participă, în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborând de asemenea cu agenţii economici din ţară şi din străinătate în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

 • În domeniul atragerii investiţiilor şi asigurării durabilităţii lor.

În cadrul Direcţiei activează Serviciul resurse şi Asigurarea durabilităţii investiţiilor, (în continuare -Serviciu) care asigură formarea şi promovarea politicii de susţinere a dezvoltării regionale, cooperare transfrontalieră, şi dezvoltarea capacităţilor comunităţilor şi administraţiei publice locale în atragerea investiţiilor.

Funcţiile serviciului

 • Oferirea asistenţei autorităţilor locale  în identificarea  oportunităţilor   investitionale pentru implementarea strategiilor locale şi raionale ;
 • Informarea şi consultarea populaţiei, organelor administraţiei publice locale, societăţii civile din raion privind oportunităţile de valorificare a  investiţiilor locale, regionale şi internaţionale;
 • Asigurarea managementului proiectelor in derulare şi la etapa de sustenabilitate;;
 • Stabilirea si nominalizarea resurselor necesare implementăii proiectelor;
 • Estimarea resurselor necesare a fi implicate;
 • Planificarea activitatilor proiectelor şi a evenimentelor de finalizare;
 • Recepţionarea şi întreprinderea acţiunilor în baza corespondentei aferente proiectelor si politicilor de dezvoltare a raionului  (raportare, monitorizare, comunicare cu Autoritatile de Management, Organismele Intermediare etc.);
 • Asigurarea secretariatului si a corespondentei pentru structurile  la care Consiliul Consiliul raional Căuşeni participa in calitate de lider sau membru;
 • Realizarea si pregatirea de materiale aferente activitatilor proprii serviciului;
 • Organizarea si co-organizarea de evenimente si manifestari (forumuri de cooperare, vizite de lucru etc.);
 • Realizarea de activitati de informare si publicitate cu privire la activitatile serviciului ;
 • Oferirea  asistenţei  si consultanţei   în domeniul investiţional autorităţilor locale, instituţiilor publice, asociaţiilor obşteşti şi grupelor de iniţiaitvă ;
 • Participarea la şedinţele de informare  a organizaţiilor donatoare;
 • Utilizarea eficientă a potenţialului dezvoltării regionale, cooperării transfrontaliere, integrării europene în atragerea, valorificarea şi asigurarea durabilităţii investiţiilor
 • Serviciul participă la elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.
 • Acordă susţinerea metodologică, informaţională, consultativă, prin diferite seminare de instruire a autorităţilor publice locale şi ONG-urilor în vederea atragerii investiţiilor.

IV. Drepturile Direcţiei

Direcţia este în drept:

Să solicite de la serviciile desconcentrate în teritoriu, secţiile şi direcţiile Consiliului raional, autorităţile administrative publice locale, întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorica-juridică) informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economica-statistice, precum şi cu privire la măsurile luate întru implementarea politicii de stat în domeniul integrării europene şi atragerea investiţiilor.

Să solicite şi să utilizeze bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, etc.

Să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise.

Să convoace consfătuiri pe probleme ce îi revin.

Să organizeze elaborarea şi mersul realizării programelor de dezvoltare social-economică.

Să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea raionului, privind perfectarea legislaţiei în vigoare.

Să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul Consiliului raional, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii şi pregătirii chestiunilor ce ţin de competenţa Direcţiei pentru şedinţele Consiliului raional.

Să stabilească relaţii de colaborare cu direcţiile similare din alte unităţi administrativ-teritoriale.

V.Structura şi statele de personal ale Direcţiei

Structura şi statele de personal ale direcţiei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional nr.9/1 din 14 decembrie 2017, în baza organigramei şi statelor-tip de personal aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

DIRECŢIA ECONOMIE,CONSTRUCŢII ŞI INFRASTRUCTURĂ
Şef direcţie1
SECŢIA ECONOMIE
Şef secţie1
Specialist principal3
Specialist1
SECŢIA CONSTRUCŢII,GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI DRUMURI
Şef secţie1
Arhitect-şef1
Specialist principal1
Specialist superior1
SERVICIUL RESURSE ŞI ASIGURAREA DURABILITĂŢII INVESTIŢIILOR
Şef serviciu1
Specialist superior1
TOTAL12

VI.Organizarea activităţii Direcţiei

Direcţia este condusă de către şef, numit în şi eliberat din funcţie prin decizia Consiliului raional conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Pentru angajaţi se stabileşte o săptămână de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru:

Începutul zilei de lucru – 08:00

Întrerupere la prânz – 12:00-13:00

Sfârşitul zilei de lucru -17:00.

Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei economie se consideră sediul Consiliului raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.

Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare.

VII. Şeful Direcţiei

Organizează activitatea Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autentificarea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale pentru întreţinerea Direcţiei.

Asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului, precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul regulament.

Prezintă în modul stabilit spre examinare Consiliului raional proiecte de decizii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului, note informative.

Distribuie funcţiile de serviciu ale colaboratorilor Direcţiei.

Dirijează şi planifică activitatea Direcţiei.

Efectuează evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din Direcţie.

Prezintă propuneri pentru premierea şi aplicarea măsurilor de disciplinare a specialiştilor Direcţiei.

Exercită şi alte însărcinări date de Consiliul raional şi preşedintele raionului.

VIII. Dispoziţii finale

Finanţarea Direcţiei se efectuează din sursele bugetului raional alocate Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni.

Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiunile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

Sari la conținut