Funcții vacante

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcției  publice  vacante de șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri, din cadrul Direcției Economie, Construcții și Infrastructură componentă a Aparatului Președintelui raionului Căușeni, subdiviziunea Consiliului raional Căușeni

   Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şi  Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,  aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009

ANUNŢĂ:

         I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de Șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri, din cadrul Direcției economie, construcții și infrastructură, subdiviziune  a Consiliului raional Căușeni componentă a Aparatului președintelui raionului.

 II. Scopul general al funcţiei:Organizarea  activității  secției prin stabilirea sarcinilor și verificarea executării acestora,în baza legislației și actelor normative,care reglementeaza raporturile în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumurilor.

   III. Sarcinile de bază:

       1.Implementarea politicilor în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri în conformitate cu legislația în vigoare.

       2.Managementul secției construcții, gospodărie comunală și drumuri.

       3.Acordarea asistenței informaționale și metodologice subdiviziunilor în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri.

      IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

–     deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • lipsa antecedentelor nestinse;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 ani ;
 • este apt ,din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcției publice;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • cunoaşterea limbii de Stat;
 • posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • cunoştinţe de operare la calculator. 

    V.  Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

            Studii:     

            – superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul   construcției,gospodărie comunală,drumuri.

       Cunoştinţe: 

 • cunoștințe în domeniul legislației aferente funcției deținute ;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoștințe de operare la calculator;Word ,Excel,Navigare,Internet.
 • cunoașterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit și a altor limbi utilizate pe teritoriul raionului.

       Abilităţi:

 • Capacități de sistematizare a informației, comunicare eficientă, ;planificare, organizare, analiză și sinteză ,elaborare a documentelor ;
 • instruire , motivare, mobilizare ,soluționare de probleme.

    Aptitudini:

          respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, executare ,punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională  continuă.               

    VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)  Formularul de participare.

 • Copia buletinului de identitate.
 • Copia actelor  de studii.
 • Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
 • Copia (extrasul) carnetului de muncă.
 • Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

  VII. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 31 mai 2022, ora 17:00.

 VIII. Locul depunerii documentelor:  Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Sandu Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia  să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar  în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri, din cadrul Direcției economie, construcții și infrastructură, subdiviziune  a Consiliului raional Căușeni componentă a Aparatului președintelui raionului.

           Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.113 din 17.06.2019 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018;
 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:

–  Legea privind calitatea în construcții cu modificările ulteriooare (nr.721 din 02.02.1996);

–  Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr.163 din 09.07.2010);

–  Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015

– Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității în construcții;

– Hotărîrea Guvernului nr.382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare,intervențiile în timp și post utilizarea construcțiilor;

– Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 privind recepția construcțiilor și instalațiilor aferente;

–  Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcții;

– Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții;

–  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;

– Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

– Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.667 din 25.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

Sari la conținut