Regulamentul DECTST

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni

I. Dispoziţii generale

Domeniul de aplicare a Regulamentului

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni (în continuare –prezentul Regulament) reglementează misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism a Consiliului raional Căușeni, precum și modul de organizare și funcționare a acesteia.

Statutul juridic al Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni

2. Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni este organul local de specialitate în domeniul învățământului și subdiviziune a Consiliului raional Căușeni care îndeplinește misiunea, funcțiile și atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament.

3.Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism este creată de Consiliul raional Căușeni în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.

4. Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit, adresa juridică: MD-4300, or. Căușeni, bd. Mihai Eminescu 31.

Cadrul normativ de activitate al Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism

 5. Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism este organizată şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, deciziilor Consiliului raional Căușeni altor acte normative din domeniu, precum şi în baza prezentului Regulament.

6. Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism își organizează activitatea conform principiilor transparenței în procesul decizional și de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competență.

II. MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE DIRECȚIEI EDUCAȚIEI, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM

Misiunea Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism

7. Misiunea Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism constă în:

1) proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educațional în instituțiile publice de educație antipreșcolară (creșă, centru comunitar de educație timpurie), în instituțiile publice de învățământ preșcolar (grădiniță  de copii, centru comunitar de educație timpurie), în instituțiile publice extrașcolare și instituții de cultură de nivel local, raional, în instituțiile publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și special (de nivel raional) precum și în instituțiile private de tipurile respective (în continuare- instituții de învățământ din raionul Căușeni) din perspectiva implementării politicii de stat în domeniul educației;

2) elaborarea și implementarea politicilor educaționale locale specifice raionului.

Funcţiile de bază ale Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și  Turism

8. Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism are următoarele funcţii de bază:

1) asigurarea supravegherii respectării legislaţiei şi a altor acte normative din domeniul educaţiei, culturii, tineret, sport și turism în cadrul instituțiilor de învățământ  școlar, extrașcolar și de cultură;

2) implementarea politicilor educaţionale de stat în cadrul instituțiilor de învățământ din raionul Căușeni;

3) proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării şi funcţionării învăţământului  școlar, extrașcolar și de cultură în instituțiile din raionul Căușeni;

4) monitorizarea executării bugetelor de către instituțiile de învățământ școlar, extrașcolar și de cultură;

5) monitorizarea şi evaluarea procesului educațional în instituțiile de învățământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni;

6) asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor şi tinerilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale  oferite de instituțiile de învățământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni şi adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;

7) orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţional în instituțiile de învățământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni;

8) colaborarea cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi societatea civilă, în vederea realizării misiunii  Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism implementării politicilor educaţionale și culturale.

Atribuţiile Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și  Turism

9. Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism are următoarele atribuţii:

1) implementează politica de stat în domeniul educaţiei şi culturii la nivel local;

2) asigură şi monitorizează executarea legislaţiei în domeniul educaţiei în instituțiile de învăţământ școlar, extrașcolar și de cultură;

3) determină orientările prioritare şi elaborează politicile locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţământului școlar, extrașcolar și de cultură;

4) asigură corelarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ școlar, extrașcolar și de cultură cu strategia dezvoltării învăţământului la nivelul raionului Căușeni şi cu strategiile aprobate la nivel naţional;

5) dezvoltă, împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, parteneriate și asigură conlucrarea instituţiilor de învăţământ aflate în subor­dinea Consiliului raional Căușeni;

6) planifică și propune Consiliului raional Căușeni, aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ, delimitarea districtelor școlare ale instituțiilor de învățământ aflate în subordinea Consiliului raional Căușeni în corespundere cu posibilitățile, necesitățile și perspectivele de dezvoltare a localităților din teritoriul dat și asigură funcționarea eficientă a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță; 

7) propune Consiliului raional Căușeni înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituţiilor publice de învăţământ gimnazial, liceal, extraşcolar de nivel raional în condiţiile stabilite de lege;

8) acordă suport didactic şi metodic instituţiilor de învăţământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni;

9) coordonează şi monitorizează calitatea managementului, activitatea didactică şi didactico-metodică a instituţiilor de învăţământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni;

10) sistează temporar, în cazuri excepționale (calamități naturale, epidemii și altele cazuri care pun în pericol viața și sănătatea copiilor), activitatea instituțiilor de învăţământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni;

11) participă, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, la evaluarea activității cadrelor didactice și manageriale şi la atestarea personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţământ preşcolar, gimnazial, liceal, extraşcolar și de cultură din raionul Căușeni;

12) coordonează  și monitorizează formarea continuă a personalului didactic şi de conducere din instituţiile de învăţământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni; studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată;

13) monitorizează și coordonează activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare, a examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate şi a concursurilor (olimpiadelor) şcolare și extrașcolare;

14) asigură incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și gestionarea fondului de incluziune;

15) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;

16) coordonează aplicarea schemei de închiriere a manualelor în instituțiile de învățământ din subordinea Consiliului raional Căușeni;

17) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I în vederea creării condiţiilor optime pentru instituţionalizarea copiilor de 5-7 ani  şi şcolarizării obligatorii a copiilor cu vârsta de până la 16 ani;

18) acordă servicii metodice în activitatea taberei de odihnă a copiilor în sezonul estival;

19) asigură, sub aspect administrativ, funcționarea serviciilor de asistență psihopedagogică;

20) asigură informarea/formarea directorilor și a coordonatorilor din cadrul instituțiilor de învățământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni privind procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ școlar, extrașcolar și de cultură în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;

21) stabilește relații de colaborare multidisciplinară cu subdiviziunile din domeniul protecției sociale a familiei și copilului, sănătății, poliției, inspecției muncii etc. în examinarea cazurilor de abuz și neglijare a copilului;

22) monitorizează activități de prevenire, identificare, raportare și asistență a cazurilor de abuz față de copii și prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării raportul trimestrial;

23)   gestionează baza de date privind învățământul din raionul Căușeni;

24) efectuează analiza şi prognoza indicatorilor economico-financiari ai învăţământului din teritoriul dat şi administrează, în comun cu direcția finanţe, bugetul raionului Căușeni pentru educaţie și cultură;

25) asigură activitatea de elaborare și raportare a bugetelor pe programe din învățământ, în conformitate cu cerințele stabilite, inclusiv: formulează scopurile, obiectivele subprogramelor și identifică lista indicatorilor de performanță aferenți acestora;

26) după aprobarea deciziei bugetare anuale, asigură repartizarea bugetului și stabilește indicatorii finali de performanță a instituților de învățământ din subordinea Consiliului raional Căușeni;

27) întocmește rapoartele de performanță, care concomitent cu rapoartele financiare, sunt prezentate direcției finanțe, în vederea integrării în rapoartele consolidate, conform cerințelor Ministerului Finanțelor;

28) realizează proceduri de procurări pentru Direcție educație, cultură, tineret, sport și turism și unitățile conexe;

29)  gestionează, conform actelor normative în vigoare, bunurile aflate în folosință;

30) stabilește prioritățile politicii investiționale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituțiilor de învățământ școlare, extrașcolare și de cultură aflate în subordinea Consiliului raional;

31) propune, prin coordonare cu direcția finanțe, repartizarea componentei raionale şi în comun, monitorizează executarea bugetelor de către instituţiile de învăţământ școlare şi extrașcolare;

32) inițiază,  propune spre aprobare și implementare programe/ proiecte de dotare și dezvoltare școlară și extrașcolară;

33) participă, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la desfășurarea concursul pentru ocuparea funcției de director în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituțiile publice de învăţământ preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie), instituțiile publice extrașcolare (de nivel local);

34) organizează și desfășoară, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării concursul pentru ocuparea funcției de director în instituţiile publice de învăţământ gimnazial, liceal și extrașcolar;

35) angajează pe baza rezultatelor concursului și eliberează, în condițiile legii, directorii instituţiilor publice de învăţământ gimnazial, liceal şi extraşcolar;

36) analizează prognoze privind necesarul de cadre didactice și aprobă schemele de încadrare ale personalului instituţiilor de învăţământ gimnazial, liceal, extraşcolar din raionul Căușeni;

37) participă, conform cadrului normativ în vigoare, la procesul de recrutare a cadrelor didactice;

38) exercită și alte atribuții în conformitate cu legislația în vigoare;

Drepturile Direcției Educației, Cultură, Tineret, Sport și Turism

10. Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism este investită cu următoarele drepturi:

1) să iniţieze şi să prezinte Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi Consiliului Raional propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ în domeniile de competenţă, propuneri de eficientizare a managementului educaţional, a abordărilor curriculare și a asigurării didactice;

2) să adreseze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de eficientizare a reţelei instituţiilor de învăţământ școlar și extrașcolar, a utilizării resurselor umane, financiare şi materiale din sistem;

3) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizând problemele din sfera sa de competenţă;

 4) să propună consiliilor unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi înfiinţarea/ reorganizarea/ lichidarea instituţiilor de învăţământ publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituțiilor publice de învăţământ preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie, și a instituțiilor de cultură;

5) să sisteze temporar, în cazuri excepţionale (calamităţi naturale, epidemii cazuri care pun în pericol viaţa şi sănătatea copiilor), activitatea instituţiilor de învăţământ școlar și exrașcolar;

6) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;

7) să efectueze studii de documentare în instituţiile de învăţământ școlar și extrașcolar și în instituțiile de cultură;

8) să stabilească şi să dezvolte parteneriate, în limitele competenţelor disponibile, în vederea soluţionării problemelor din domeniu şi dezvoltării sistemului de învăţământ şi cultural din raionul Căușeni;

9) să acorde, în baza performanţei profesionale obţinute, diplome, menţiuni şi alte  distincţii; să propună potrivit legii decorarea cu distincții de stat.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI EDUCAȚIEI, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM

Structurile de conducere ale Direcției Educației, Cultură, Tineret, Sport și Turism

11. Structurile de conducere ale Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism includ: Consiliul de Administraţie, Consiliul Consultativ şi șeful DECTST;

12. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale Consiliului de Administraţie se aprobă prin ordinul şefului Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism.

13. Consiliul de Administraţie exercită următoarele atribuţii:  

1) analizează munca subdiviziunilor Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;

2) supraveghează modul de repartizare a resurselor financiare şi materiale, executarea bugetului;

3) aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţământ cu cadre didactice şi de conducere;

4) analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;

5) se preocupă de problemele sociale ale tinerilor specialiști din sistemul educațional şi întreprinde acțiuni pentru soluţionarea acestora,  în conformitate cu legislaţia în vigoare;

6) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţământ din raionul Căușeni.

14. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului său anual, în care sunt preconizate obiectivele, sarcinile sale principale şi calendarul  realizării lor.

15. Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, consiliul se poate convoca ori de câte ori este nevoie. Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în cartea de procese-verbale ale Consiliului de Administraţie, care se păstrează permanent la Direcția educaţie, cultură, tineret, sport și turism. Procesele-verbale se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului de Administraţie.

16. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale Consiliului Consultativ se aprobă prin decizia Consiliul raional Căușeni.

17. Șeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism este desemnat prin concurs, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi numit în funcţie, pentru un termen de 4 ani, prin Decizia Consiliului raional Căușeni. Una şi aceeaşi persoană poate deţine funcţia de șef al Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism conform legislaţiei în vigoare.

18. Şeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism este responsabil de întreaga activitate a Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, asigurând calitatea procesului educaţional în raionul Căușeni:

1) aplicarea prevederilor Codului Educației, a tuturor actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţământului școlar, extrașcolar și de cultură;

2) realizarea politicii statului în domeniul învăţământului școlar, extrașcolar și de cultură;

3) îndeplinirea deciziilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi ale Consiliului raional Căușeni, a hotărârilor Consiliului Consultativ şi ale Consiliului de Administraţie din cadrul Direcției educație, cultură, tineret, Sport și turism.

19.  Şeful Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism are următoarele atribuţii funcţionale:

1) asigură executarea prevederilor legislaţiei, hotărârilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi ale Consiliului raional Căușeni, care vizează domeniul educaţiei;

2) determină orientările prioritare şi coordonează elaborarea politicilor locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţământului;

3) reprezintă Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societatea civilă şi persoanele fizice;

4) organizează activitatea Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, stabileşte atribuţiile personalului din instituția dată, în conformitate cu prevederile actelor interne şi ale altor acte normative în vigoare;

5) aprobă regulamentele subdiviziunilor Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism şi alte acte normative;

6) propune Consiliului raional Căușeni aprobarea statului de personal al Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, precum și  modificările acestuia, determinate de necesitatea eficientizării activității manageriale a Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, în limitele fondului de salarizare şi ale structurii aprobate de Consiliul raional Căușeni;

7) organizează și desfășoară concursul la funcțiile publice ale Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, angajează și eliberează personalul contractual al Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, angajează, în baza rezultatelor concursului şi eliberează, în modul stabilit de lege, directorii instituţiilor publice de învăţământ gimnazial, liceal, extraşcolar  aflate în subordinea Consiliului raional;

8) asigură realizarea procedurii de evaluare a performanţelor personalului Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism şi determină, în baza criteriilor prestabilite, măsurile de stimulare sau de sancţionare a salariaţilor,  în conformitate cu legislaţia în vigoare;

9) avizează acordarea concediilor directorilor instituțiilor publice de educație antepreșcolară, preșcolară și acordă concedii directorilor instituțiilor de învățământ școlar, extrașcolar și de cultură din subordinea Consiliului raional;

10) asigură şi monitorizează perfecţionarea profesională a personalului Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism; 

11) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism şi controlează executarea acestora. În anumite cazuri, emite ordine în comun cu conducătorii altor organe ale administraţiei publice;

12) în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), emite dispoziţii de suspendare temporară a activităţii instituţiilor de învăţământ școlar, extrașcolar și de cultură din raionul Căușeni şi informează imediat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi Consiliului raional Căușeni despre situaţia creată şi măsurile luate;

13) analizează rezultatele activității de control și îndrumare desfășurate de angajații Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism, stabilind măsuri de eficientizare a managementului sistemului de învățământ școlar și extrașcolar din raionul Căușeni;

14) prezidează ședințele și asigură realizarea hotărârilor Consiliului de Administrație și ale Consiliului Consultativ;

15) prezintă Consiliului raional propunerile Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism privind eficientizarea rețelei instituțiilor de învățământ general și extrașcolar aflate în subordinea Consiliului raional Căușeni;

16) asigură analiza eficienţei reţelei instituţiilor de învăţământ general și extrașcolar aflate în subordinea Consiliului raional Căușeni, în baza indicatorilor de randament economic şi performanţă;       

17) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;

18) coordonează prognozarea indicatorilor economico-financiari pentru  educație și cultură din teritoriul dat şi administrarea, în comun cu direcția finanţe, a bugetului raionului Căușeni;

19) propune priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţământ publice aflate în subordinea Consiliului raional Căușeni şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;

20) gestionează  conform actelor normative în vigoare, patrimoniul public aflat în folosință; coordonează procurările de bunuri pentru Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism și pentru unitățile conexe;

21) prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi Consiliului raional Căușeni rapoartele anuale privind activitatea sistemului de învăţământ din  raionul Căușeni și le face public pe pagina oficială web a Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism;

22) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

20). Ordinele şi dispoziţiile emise de şeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism sunt executorii pentru toate instituţiile de învăţământ general și extrașcolar din raionul Căușeni, indiferent de tipul de proprietate şi organizarea juridică.

21). Şeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism este asistat de un  şef adjunct, numit în funcție şi elibera prin ordinul şefului Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism. Numirea se efectuează prin concurs, organizat și desfășurat în conformitate cu legislaţia şi cadrul normativ în vigoare.

22). În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism sunt exercitate de şeful adjunct sau, după caz, un alt angajat al Direcției, desemnat prin dispoziția președintelui raionului.

PERSONALUL DIRECȚIEI EDUCAȚIEI, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM

23). Personalul Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sunt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2009.

STRUCTURA  DIRECȚIEI  EDUCAȚIEI, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM

24). Structura și statele de personal ale Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism se aprobă prin Decizia Consiliului raional, în conformitate cu structura-tip aprobată de Guvern.

25). Fiecare subdiviziune structurală a Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism funcţionează în baza unui regulament aprobat de șeful Direcţiei.

CORESPONDENȚA DIRECȚIEI EDUCAȚIEI, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM

26). Dreptul de primă semnătură pe toate actele Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism îl are şeful Direcției.

27). În lipsa şefului, dreptul de primă semnătură revine şefului adjunct sau altei persoane, în temeiul dispoziției președintelui raionului, având împuternicire specială.

28). Persoanele investite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat. 

ACTIVITATEA ÎN CADRUL COMISIILOR ȘI AL GRUPURILOR DE LUCRU

29). Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice locale, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel local în domeniul educaţiei.

                                           IV. DISPOZIȚII SPECIALE

30). Finanţarea activităţii Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism se efectuează din contul bugetului raionului Căușeni, în conformitate cu legislaţia.

31). Coordonarea activității Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism și funcţionarea structurilor specializate aflate în subordinea acesteia se efectuează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.

Sari la conținut