Regulamentul Direcției Finanțe

REGULAMENTUL

al Direcţiei finanţe Căușeni a Consiliul raional Căușeni

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul Direcției finanțe Căușeni a Consiliul raional Căușeni, este elaborat în baza Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), a Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.384-395, art.612) şi a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519).

2. Direcţia finanţe Căușeni a Consiliului raional Căușeni este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului raional a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, care activează sub conducerea autorităţii executive a Consiliul raional Căușeni.

3. În activitatea sa Direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul regulament.

4. Direcţia finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi conturi trezoreriale în trezoreria regională a Ministerului Finanţelor.  

5. Direcţia finanţe are misiunea de a asigura promovarea şi implimentarea politicii statului în domeniul finanţelor publice, gestionării finanţelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări.

II. Structura, personalul şi organizarea activităţii direcţiei finanţe

6. Structura şi statele de personal ale Direcţiei finanţe se aprobă de către Consiliul raional Căușeni.

Consiliul raional Căușeni, autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea poate opera modificări în structura Direcţiei finanţe şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile raionului Căușeni.

7. Şeful Direcţiei finanţe este desemnat în şi eliberat din funcţie de către Consiliul raional Căușeni,  autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, informînd Ministerul Finanţelor.

8. Personalul Direcţiei finanţe se desemnează în şi se eliberează din funcţie de către şeful Direcţiei finanţe.

9. Direcţia finanţe activează sub conducerea şefului Direcţiei finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor Direcţiei.

10. Şeful Direcţiei finanţe:

– elaborează şi aprobă funcţiile de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

– elaborează şi aprobă planurile de lucru ale Direcţiei finanţe;

– angajează şi eliberează din funcţie personalul Direcţiei;

– efectuează evaluarea profesională a angajaţilor şi aprecierea performanţelor;

– execută controlul permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

III. Funcţiile Direcţiei finanţe

11. Funcţiile de bază ale Direcţiei finanţe sînt:

1) implementarea şi promovarea politicilor în domeniul finanţelor publice;

2) contribuirea la promovarea şi realizarea obiectivelor privind descentralizarea finanţelor publice;

3) asigurarea gestionării adecvate a resurselor şi cheltuielilor bugetare, precum şi administrarea eficace a patrimoniului public;

4) acordarea asistenţei metodologice autorităţilor publice locale de nivelul întîi la toate etapele procesului bugetar;

5) recepţionarea, analiza şi generalizarea materialelor prezentate de către autorităţile publice locale la toate etapele procesului bugetar (elaborarea, aprobarea, modificarea, executarea şi raportarea bugetului), precum şi a altei informaţii, cu prezentarea acestora Ministerului Finanţelor conform cerinţelor stabilite;

6) asigurarea elaborării propunerilor de buget, recepţionarea, analiza şi generalizarea materialelor prezentate de către instituţiile bugetare din subordinea autorităţii publice locale de nivelul al doilea şi prezentarea propunerii/proiectului bugetului în modul şi termenele stabilite;

7) asigurarea repartizării bugetului aprobat conform clasificaţiei bugetare, verificarea corectitudinii întocmirii bugetului local de nivelul al doilea, a modificărilor bugetului, precum şi a altor informaţii, cu prezentarea, în modul şi în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor;

8) verificarea corectitudinii întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor bugetare, precum şi a altor materiale adiţionale la buget;

9) asigurarea funcţionalităţii instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul local de nivelul al doilea, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi în conformitate cu priorităţile stabilite;

10) ţinerea evidenţei contabile a executării bugetului local de nivelul al doilea, a împrumuturilor pe termen scurt şi pe termen lung;

11) analiza executării bugetului local de nivelul al doilea, respectarea balansării bugetului, monitorizarea performanţei financiare şi nefinanciare a instituţiilor bugetare şi înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor ce se impun autorităţii responsabile;

12) recepţionarea rapoartelor financiare de la instituţiile bugetare din subordinea autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, precum şi analiza, generalizarea, consolidarea şi prezentarea acestora în modul şi termenele stabilite de către Ministerul Finanţelor;

13) monitorizarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare, în special a resurselor financiare alocate pentru anumite scopuri specifice ale bugetelor locale şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor de rigoare;

14) elaborarea propunerilor la cadrul normativ din domeniul său de competenţă.

IV. Drepturile şi responsabilităţile Direcţiei finanţe

12. Direcţia finanţe este în drept:

1) să dispună de patrimoniu şi să îl gestioneze;

2) să înainteze propuneri vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor locale;

3) să înainteze autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicitări privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, urmează a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

4) să efectueze controale tematice privind corectitudinea elaborării şi executării bugetelor locale;

5) să verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal ale instituţiilor bugetare, a repartizării bugetului local şi a modificărilor acestuia;

6) să verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile bugetare;

7) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile bugetare informaţiile şi rapoartele financiare necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului local;

8) să înainteze propuneri de sancţionare sau să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului normativ;

9) să participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetul local de nivelul al doilea;

10) să stabilească termenele de prezentare a rapoartelor financiare şi să solicite respectarea lor.

13. Direcţia finanţe este responsabilă de:

1) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

2) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor locale, în conformitate cu cadrul legislativ;

4) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

6) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

V. Dispoziţii finale

14. În procesul elaborării şi executării bugetului local de nivelul al doilea, Direcţia finanţe colaborează cu:

– subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;

– trezoreria regională a Ministerului Finanţelor;

– Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor;

– alte instituţii şi organizaţii; – autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi.

Sari la conținut