Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Primăria comunei Pervomaisc  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar la Biblioteca publică din satul  Pervomaisc

                                                                                                                 

                                                                                                                    Anexă

                                                           la Dipoziția  nr. 45-A  din  22.11.2022

                                                       ANUNȚ !

           Primăria comunei Pervomaisc, rl Căușeni ,   anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar la Biblioteca publică din satul  Pervomaisc .

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs , la sediul primăriei comunei Pervomaisc personal /prin poştă  /care va conține următoarele acte:

 1. formularul de participare la concurs conform anexei 1;
 2. copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova ;
 3. copiile actelor de studii , ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. certificatul medical privind starea sănătății ( formularul medical nr. 086/e , aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății , Muncii și Protecției Sociale  nr.1013 din 16 decembrie 2016 , perfectat după data anunțării concursului);
 5. acordul privind prelucrarea datelot cu character personal , conform anexei nr.4 ;
 6. plan managerial de dezvoltare a bibliotecii pentru 3 ani (suplimentar) .

Copia documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă , candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare.

Condiții de participare la concurs:

1­) studii corespunzătoare domeniului de activitate aferent funcției (secundare profesionale tehnice postsecundare sau universitare) . Categoria de calificare constituie un avantaj .

2) capacitatea de a aplica , transfera  și combina cunoștințe și deprinderi de muncă ;

3) capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției , conform cartificatului medical de sănătate , eliberat în condițiile legii;

4) posedarea  cunoştinţelor de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint Internet);

5) posedarea limbii de stat ;

6)  La data expirării termenului de depunere a dosarelor , nu a înplint vîrsta de 65 ani ;

1)  studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii . Candidatul cu studii superioare de licență în domeniul biblioteconomiei și științelor informării ,  precum și candidatul cu studii superioare de licență în alt domenu , dar cu studii de recalificare sau de scurtă durată în

domeniul biblioteconomiei și științelor informării , este un avantaj ;

2)   Expeiență de muncă în în domeniul biblioteconomiei cel puțin 2 ani ;

3)  ) cunoaşterea cel puțin a unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel mediu scris și vorbit .

Scopul funcției: Execută activități pentru realizarea misiunii , obiectivelor și funcțiilor bibliotecii publice : 

Sarcinile de bază ale funcției :

1)  Asigurarea accesului la informație , cunoaștere și învățare pe parcursul activității ;

2) Asigurarea accesului la dezvoltarea culturală și socială , la recreere, la tehnologiile informaționale și la cunoștințe necesare pentru utilizarea acestor tehnologii .,

3) Contribiurea la păstrarea , valorificarea și promovarea istoriei localității ;

4) Asigurarea rolului de centru public de acces gratuit la rețeaua internet tuturor membrilor comunității .

Dosarul de concurs de depune personal sau prin reprezentant , la secretarul comisiei de concurs , prin poștă sau în formă electronica , în format PDF sau JPG , prin e-mail , la adresa electronica : primariapervomaisc@mail.ru

Termenul limită de depunere a actelor pînă la  16.12.2022 , ora 17.00.

Informaţii suplimentare la nr. de  telefon: 0243 67/1/50 ;

Persoana responsabilă de recepționarea documentelor , Elena Filimon , secretar  al comisiei .


Bliografia concursului:

 • Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 /2004;
 • Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017;
 • Legea privind protecția datelor cu character personal nr.133/2011 ;
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese ;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale ;
 • Legea  nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar ;
 • Ordinal nr. 291 din 10.03.2020 Cu privire la promovarea lecturii;
 •  Regulament-cadru de organizare și funcționara a bibliotecilor publice , aprobat prin Ordinul MECC RM  nr.186/2019;
 • Regulament  privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din R.M. (aprob. Prin ordinal din 13.01. 2016 al Ministerul Culturii
 • al R. Moldova ) ;
 • Regulament  privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice , precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci , aprobat prin Ordinul MECC RM nr. 748/2019 ;
 • Regulament  privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
 • Strategia de dezvoltare a culturii  ,, Cultura 2020 ,, și a Planului de acțiuni privind implimentarea acesteia (aprob. prin Hotărârea Guvernului 271/2014 R. Moldova );
 • Strategia națională de  dezvoltare a societății informaționale ,,Moldova Digitală 2020 ,, ( aprob. Hotărârea Guvernului 857/2013 al  R. Moldova );
 • Strategia de consolidare și modernizare a retelei bibliotecilor publice-teritorriale 2017-2020 (aprob. prin ordinul Ministerul Educației , Culturii și Cercetării nr.187/2017;

Sari la conținut