Funcții vacante Primăriile Raionului Căușeni

Primăria satului Ursoaia, raionul Căușeni, anunță concurs la funcția publică vacantă de secretar al Consiliului local Ursoaia

Scopul și Sarcinile de bază ale funcției publice vacante- conform fișei postului :

 1.  Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului local;
 2.  Asigurarea legalităţii actelor adoptate de Consiliul local şi primarul satului;
 3. Asigurarea comunicării  a proiectelor actelor normative şi a actelor adoptate/emise;
 4.  Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;
 5.  Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

 Condiţiile de participare la concurs :

 • Deţine cetăţenia  Republicii Moldova;
 • Posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia de secretar;
 • Nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • Nu are  antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţii publică sau de demnitate publică, ce derive dintr-un act de constatare a Autorității Naționale de Integritate

Documentele ce urmează a fi prezentate :

Candidatul prezintă comisiei de concurs la Primăria satului Ursoaia, în termen de 20 zile de la data publicării avizului urmăroarele acte indicate mai jos:

 • Formularul de participare specificat în anexa nr.1 la Regulmentul cu privire la ocuparea prin concurs a funcției publice vacante;
 • Copia buletinului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare, dacă sunt;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificatul medical
 • Cazierul judiciar, se prezintă de învingătorul concursului.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar se înlocuieşte cu declaraţia pe propia răspundere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 decembrie 2022, ora 11.00, primăria satului Ursoaia.

Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplementare și de depunere a documentelor:

Secretarul comisiei de concurs – Agapii Viorica; telefon de contact: 0243 42 511.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice.
 • Legea Republicii Moldova nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcțuiobarului public.
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Hotărîrea nr.672/2017 privind aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale.

Sari la conținut