Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Primăria orașului Căinari, anunţă repetat concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori  în instituţiile preşcolare  nr.1 şi nr.2 din orașul Căinari

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015.

Informații suplimentare despre instituţiile de învățămînt în concurs pot fi obținute la primărie sau tel.: 0243 3 22 36 .

La concurs poate candida orice persoană care întruneşte următoarele condiţii:
• Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• Are studii superioare universitare;
• Are o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
• La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
• Cunoaşte limba română;
• Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
• Nu are antecedente penale;
• Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.g) -r) şi art.301 alin.(1) lit.a) –b) din Codul Muncii al RM sau destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1. Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a regulamentului)
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
  4. Copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;
  5. Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
  6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medical de familie) şi neuropsihic (eliberat de medical psihiatru şi medical narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
  7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
  8. Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei,pentru 5 ani în plic sigilat sau declaraţia pe proprie răspundre privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.


 Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau  titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic,recomandări,copii ale actelor care atestă formarea continua,performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale,publicaţiile didactice şi ştiinţifice etc.

Candidaţii pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul la Primăria  orașului Căinari, biroul 2, până la data de 16 iunie 2023, ora:16.00 inclusiv.

Date de contact  pentru  informaţii  suplimentare : tel: 0243 3 22 36 / 0243 3 33 46  sau email: apl@primariacainari.md.

Sari la conținut