Consiliul Raional Funcții vacante

Se anunță concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni

A N U N Ţ

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările ulterioare și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice temporar vacante prin concurs,  aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

         I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni.

 II. Scopul general al funcţiei: Asigurarea implementării procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, asigurarea evidenței datelor și documentelor cu privire la personal

 III. Sarcinile de bază:

 • Asigurarea implementării procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici;
 • Asigurarea implementării procedurilor administrative de personal referitoare la funcția publică și funcționarii publici;
 • Asigurarea evidenței datelor și documentelor cu privire la personal.   

 IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

–     deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • lipsa antecedentelor nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1)lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • cunoaşterea limbii de Stat;
 • studii superioare de licenţă sau echivalente;
 • cunoştinţe de operare la calculator, a programelor Word, Excel, Navigare Internet.

Cerinţe specifice: studii superioare licențiate în drept sau în domeniul administrației publice.

Experiență profesională:  abilități de utilizare a computerului.

Abilităţi: capacități de sistematizare a informației, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, planificare, organizare, analiză și sinteze, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)  Formularul de participare.

 • Copia buletinului de identitate.
 • Copia actelor  de studii.
 • Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
 • Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.
 • Declarație pe propria răspundere privind depunerea  Cazierului judiciar, conform cerințelor.

   VI. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs–                   12.02.2024, ora 17:00.

 VII. Locul depunerii documentelor:  Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or.Căuşeni, bd. M.Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – 024322550;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Marina GOLOVEI, specialist principal, resurse umane din cadrul Aparatulului  preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia  să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 4 iulie  2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, nr.25-XVI din 22 februarie 2008;
 • Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017;
 • Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, nr.271-XVI din 18 decembrie 2008;
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, nr.270 din 23.11.2018;
 • Hotărârea nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
  Legea privind administraţia publică locală, nr.436 din 28 decembrie 2006;Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.    Acte normative în domeniul de specialitate:      Codul Muncii al Republicii Moldova;   Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;   Legea privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133 din 17.06.2016;   Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;   Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;   Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.2018; Legea privind transparența în procesul decizional (nr.239-XVI din 13.11.2008).  

Sari la conținut