Funcții vacante Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Primăria satului Grigorievca anunță concurs pentru ocuparea functiei publice vacante  de specialist  perceptor fiscal din cadrul Primăriei satului Grigorievca

Primăria satului Grigorievca, avînd în vedere funcția publică vacantă de specialist  în perceptor fiscal, în conformitate cu prevederile Legii 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii 158 Legii 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

ANUNȚ Ă

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist  perceptor fiscal din cadrul Primăriei satului Grigorievca.

Scopul general al funcției: Acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul primăriei.

Sarcinile de bază :

Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabilelor , asigură evidenţa obligaţiilor fiscale, inclusiv şi a restanţelor,

Asigurarea serviciului cu documente necesare pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor fiscascale, cu blanchete ale dărilor fiscale, cu avize de plată şi chitanţe de recepţie a plăţilor fiscale precum şi alte documente necesare la acumularea impozitelor şi taxelor locale,

Popularizarea legislaţiei fiscale contribuabilelor , referitor la impoziteleşi taxele în vigoare , modul şi termenul de achitare,

Coordonarea activităţii cu inspectorul fiscalde stat Căuşeni,

Transferarea la buget a sumelor încasate ca impoyite , taxe majorări de întîrziere , amenzi în termenii stabiliţi de lege.

Condițiile de participare la concurs:

Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

are capacitate deplină de exerciţiu;

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

Posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare inter etnică vorbite în teritoriul respective în limitele stabilite de lege;

este apt din punct de vedere a sănătații pentru exercitarea funcției publice.

are studii medii/superioare de specialitate absolvite cu diplomă.

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru  motive disciplinare;

Cerințe speciale față de candidați:

Experiență profesională :

Prioritate vor avea candidați cu experiență în domeniu.

Cunoștințe:

În domeniul administraţiei publice, legislaţiei civile,juridice, fiscale. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit). Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități :

 de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, de aplicare a normelor de drept la problem specific pentru a elabora soluţii optime
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continua.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Formular de participare;

Copia buletinului de identitate;

Copia actelor de studii;

Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională, dacă sunt;

Cazier juridic;

 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal .

Adresa:s.Grigorievca,rnulCăușeni,MD-4318,email: primaria.grigorievca@mail.ru

Modalitatea de depunere a documentelor:

  • Prin poștă, e-mail sau personal.
  • Documentele urmează a fi prezentate  în termen de 20 zile calendaristice din data publicării anunțului pe panoul informativ al primăriei sau pe pagina web a raională

Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public
-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
– Legea nr. 982-XIV  din  11.05.2000 privind accesul la informaţie
– Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea şi a intereselor personale
– Legea nr.82 din 25 mai 2017 integrității
– Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
-Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
-Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia public şi statutul  funcţionarului public”.

Acte normative îndomeniul de specialitat

– Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

       Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007;

Codul Fiscal al Republicii Moldova;

      Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 103 din 09.12.2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabilor.

Instrucţiunea IFPS cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr. 11 din 04.09.2001.

Cunoaşterea actelor  normative şi legislative  privind activitatea  fiscală.

      Hotărîrea Guvernului  nr. 998 din 20-08-2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei

Sari la conținut