Funcții vacante Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Primăria satului Grigorievca anunță concurs pentru ocuparea functiei publice vacante  de specialist principal în reglementarea proprietăți funciare şi cadastru din cadrul Primăriei satului Grigorievca

Primăria satului Grigorievca, avînd în vedere funcția publică vacantă de specialist  în reglementarea proprietăți funciare şi cadastru, în conformitate cu prevederile Legii 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii 158 Legii 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

ANUNȚĂ

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist  pentru reglementarea proprietății funciare şi cadastru din cadrul Primăriei satului Grigorievca.

Scopul general al funcției: Dezvoltarea procesului de reglementare o proprietății funciare, asigurarea elaborării programului de formare a relațiilor funciare.

Sarcinile de bază :

Dirijarea procesului de reglementare a  proprietății funciare.

Controlul  și evidența asupra fondului funciar a UAT;

 Ținerea monitoring-ului funciar;

Soluționarea problemelor  funciare ale cetățenilor și primăriei;

Condițiile de participare la concurs:

Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

are capacitate deplină de exerciţiu;

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

Posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare inter etnică vorbite în teritoriul respective în limitele stabilite de lege;

este apt din punct de vedere a sănătații pentru exercitarea funcției publice.

are studii medii/superioare de specialitate absolvite cu diplomă.

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru  motive disciplinare;

Cerințe speciale față de candidați:

Experiență profesională :

Prioritate vor avea candidați cu experiență în domeniu.

Cunoștințe:

În domeniul administraţiei publice, legislaţiei civile,juridice, funciare. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit). Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități :

 de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, de aplicare a normelor de drept la problem specific pentru a elabora soluţii optime
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continua.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Formular de participare;

Copia buletinului de identitate;

Copia actelor de studii;

Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională, dacă sunt;

Cazier juridic;

 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal .

Adresa:s.Grigorievca,rnulCăușeni,MD-4318,email: primaria.grigorievca@mail.ru

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, e-mail:primaria. grigorievca @ mail. ru  sau personal.

  • Documentele urmează a fi prezentate  în termen de 20 zile calendaristice din data publicării pe panoul informativ al primăriei sau pe pagina web a raională
  • pentru informaţii suplimentare tel/fax. 75-238; 75-0-91

Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public
-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
– Legea nr. 982-XIV  din  11.05.2000 privind accesul la informaţie
– Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea şi a intereselor personale
– Legea nr.82 din 25 mai 2017 integrității
– Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
-Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
-Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia public şi statutul  funcţionarului public”.

Acte normative îndomeniul de specialitate
-Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002
-Codul administrativ al Republicii Moldova
-Codul funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25 decembrie 1991
-Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
– Hotărîrea Guvernului nr.136  din  10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”.

-Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

-Legea nr. 523 din 16.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
– Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice.
-Hotărîrea Guvernului nr.63 din 11 februarie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor immobile proprietate publică.

Sari la conținut