Funcții vacante Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Primăria satului Grigorievca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de contabil şef în Primăria s. Grigorievca pentru perioadă nedeterminată

Consiliul sătesc Grigorievca, avînd în vedere funcția publică vacantă de contabil şef în Primăria s. Grigorievca, în conformitate cu prevederile Legii 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii 158 Legii 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

A N U N Ț Ă

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante vacantă de contabil şef în Primăria s. Grigorievca.

I. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea bugetului.
2. Asigurarea estimărilor veridice și economice argumentate ale veniturilor  și cheltuelilotr bugetare.
3. Perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor  publice.
4. Asigurarea corectă  a evidenței contabile.
5. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.
6. Organizarea și efectuarea controlului financiar.

      II.       Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 •  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 •  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • este apt din punct de vedere a sănătații pentru exercitarea funcției publice.
 • licențiat al unei facultăți de drept, administrație publică sau absolvent al altei facultăți. 
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Cerințe speciale față de candidați:                   

                        Experiență profesională :

                  Minimum 3 ani stagiu de muncă în domeniul administrației publice, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoștințe:

 • în domeniul contabil în  administraţia publică, legislaţiei aplicabile domeniului administraţiei publice,
 •  Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit).
 •  Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități :

 •  de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime
  Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă
 • Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Formular de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia actelor de studii;
 • Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională, dacă sunt;
 • Cazier juridic;
 •  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal .
 • Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:  primarul dna Boreţ Galina
 •  Adresa: s.Grigorievca ,rl Căușeni
 • Modalitatea de depunere a documentelor:

                        Prin poștă, e-mail:primaria. grigorievca @ mail. ru  sau personal.

 • Documentele urmează a fi prezentate  în termen de 20 zile calendaristice din data publicării pe panoul informativ al primăriei sau pe pagina web a raională
 • pentru informaţii suplimentare tel/fax. 75-238; 75-0-91

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

          Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                                 BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

-Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

-Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

-Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

-Legea  nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.;    Hotărârea nr. 1231 din 12.12.2018 cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare.

-Legea nr.768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;

-Legea nr.457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;

-Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decisional;

-Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;

-Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19 iulie 2018;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrative-teritorială a Republicii Moldova;

-Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;

-Legea nr.982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;

-Legea  nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

-Hotărîrea 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Sari la conținut