Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți și evenimente Raionul Căușeni

Concursul republican  ”Limba noastră-i o comoară… , ediția a VI a anului de studii 2022-2023”

         În perioada 21- 30 noiembrie 2022, la nivelul Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni, s-a desfășurat etapa raională a Concursului republican  Limba noastră-i o comoară… , ediția a VI a anului de studii 2022-2023. La data de 29 noiembrie 2022 s-a desfășurat jurizarea produselor elevilor propuse pentru concurs și anume: Revistă digitală, cu profesori din alte instituții de învățământ, care nu au avut copii în concurs, pentru e exclude conflictele de interes.

        La data de 30 noiembrie 2022, link-urile cu produsele  elevilor ce au deținut locul I pe raion au fost plasate într-un tabel special emis de Ministerul Educației și Științei din Republica Moldova pentru a participa la etapa republicană a Concursului Limba noastră-i o comoară… , ediția a VI.

        La etapa raională a concursului republican Limba noastră-i o comoară… , ediția a VI, au participaturmătoarele instituții de învățământ: Liceul Teoretic ,,A. Mateevici” Căușeni, Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” Căușeni, Liceul Teoretic ,,M. Manole” Sălcuța, Gimnaziile: Tocuz și Coșcalia.

        Concursul a inclus toate ciclurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal.

Unii elevi din instituțiile nominalizate au propus mai multe produse la toate ciclurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal.

        În continuare anunțăm clasamentul și locul deținut de elevii-participanți în concurs la etapa raională, dar și link-urile produselor, unde puteți viziona lucrările elevilor. Regulamentul concursului și Grila pentru evaluarea produselor elevilor se află în fiecare instituție de învățământ din raion, după care au lucrat elevii, dar  anexăm și aici.

La etapa raională a Concursului republican Limba noastră-i o comoară… , ediția a VI, au deținut locurile pe raion:

Locul I cu 73 puncte din 73 puncte a grilei de evaluare au deținut elevii Liceului Teoretic ,,Meșterul Manole” Sălcuța, raionul Căușeni, ciclul primar și anume: Didenco Damian, Jelihovschi Maria, Jelihovschii Timotei, Sanduța Alexandra, Tcaci Stanislav, elevi ai claselor: a III-a „A”, a III-a ,,B”, a IV-a „B”, cadrul didactic mentor: Natalia Demcenco, link-ul pentru ciclul primar: https://www.canva.com/design/DAFR8Ud41XE/5VH7Bt_VwTjKWerPI8iWWA/edit?utm_content=DAFR8Ud41XE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Locul I cu 73 puncte din 73 puncte a grilei de evaluare au deținut elevii Liceului Teoretic ,,Meșterul Manole” Sălcuța, raionul Căușeni, ciclul gimnazial și anume: Denis Coroi, Melisa Munteanu, Grigore Balan, Bianca Găină, Mirela Cearcă, elevi ai clasei  a V-a „B”,  cadrul didactic mentor: Doina Canțîr, link-ul pentru ciclul gimnazial:https://www.canva.com/design/DAFSA6BLJEc/DnZN2tIW__WWCF6Iy8FdbA/view?utm_content=DAFSA6BLJEc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Locul II a fost deținut de  elevii Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici” Căușeni, la nivelul ciclului gimnazial cu 68 puncte și anume: Dilan Maria, Lozan Bianca, elevele  clasei a V-a, cadrul didactic mentor: Cucu Tatiana,  link-ul produsului: https://online.fliphtml5.com/ssjva/xbgg/

Locul III pe raion a fost deținut de elevii Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” Căușeni cu 64 puncte, elevii căruia sunt: Borș Felicia, Budur Sabina, Onofrei Dumitru, elevi ai claselor a VII-a și clasa a VIII-acadrul didactic mentor: Grosu Inga, link-ul produsului: https://read.bookcreator.com/DNZ37I98rdZhaK9Cmh9mL5OMyLU2/crQxyk-iTZ63LviteDFJcg

Mențiune au dețunut elevii Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici” Căușeni, la nivelul ciclului gimnazial cu 63 puncte și anume: Negru Silvia, Josan Elena, Apostol Irina, elevele  clasei a IX-a, cadrul didactic mentor: Toma Ludmila, link-ul produsului:https://www.dropbox.com/s/gfq1rzkewgndr1l/NucleuL%20Limbii%20%281%29.pdf?dl=0

Mențiune au deținut elevii Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici” Căușeni, la nivelul ciclului gimnazial cu 61 puncte și anume: Bobeico Mihaela, Josan Gabriela, Țurcanu Ana și Moisei Daniela, elevele  clasei a VII-a și a  IX-a, cadrul didactic mentor: Cucu Tatiana,  link-ul produsului: file:///C:/Downloads/limba%20romana%20(3).pdf

Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni aduce sincere mulțumiri elevilor și cadrelor didactice ce au mentorat acești talentați elevi și speră că talentul și produsele  lor va fi apreciat nu numai de juriul etapei republicane, dar și de întreaga societate.

Cu gratitudine: Mariana Julea, specialist- principal, metodist

la Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni

Regulamentul de organizare și desfășurare a

Concursului republican  – Limba noastră-i o comoară, ediția a  VI-a

I. Dispoziții generale

Prezentul Regulament stabilește:

a) procedura de organizare și desfășurare a Concursului republican ,,Limba noastră-i o comoară”;

b) condițiile de desfășurare a concursului;

c) criteriile de evaluare a produselor prezentate;

d) modul de constituire și componența comisiilor de evaluare;

e) premierea câștigătorilor.

IIScopul și obiectivele Concursului

      2.1. Scopul

Concursul republican Limba noastră-i o comoară (numit în continuare Concurs) – are drept scop sensibilizarea tinerei generații privind cunoaşterea limbii materne şi păstrarea diversităţii lingvistice şi culturale prin promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între diferite popoare.

 2.2. Obiectivele:

 1. promovarea diversității lingvistice și a dialogului intercultural;
  1. conștientizarea importanței utilizării şi păstrării limbii materne;
  1. dezvoltarea competenței de comunicare în limba română şi limba maternă;
  1. cunoaşterea valorilor culturale şi a propriei identităţi;
  1. încurajarea interacţiunii dintre diferite popoare;
  1. dezvoltarea creativităţii şi spiritului civic la elevi;
  1. demonstrarea competenţelor civice, morale şi interpersonale ale elevilor.


III. Condițiile  de desfășurare a Concursului

3.1. Concursul este organizat de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret și organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

3.2. La Concurs pot participa elevii claselor I –  XII  din toate instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și ciclul II) şi cele din învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova.

CATEGORII DE PARTICIPANȚI

● Ciclul I  – Clase primare 

● Ciclul II  – Gimnaziu

● Ciclul III   – Liceu

  3.3. Participanții vor prezenta, individual sau în grup de 3-5 persoane, produsul multimedia – Revista digitală – care va promova mesajul potrivit genericului Limba noastră-i o comoară.

IV.  Etapele de desfășurare a Concursului

Concursul se desfășoară în 3 etape: locală, raională/municipală și republicană.

Etapa I, locală, se desfășoară pe parcursul a 15 zile: 10 zile – prezentarea produselor și examinarea dosarelor candidaţilor de către un juriu din cadrul instituţiei de învăţământ; 4 zile – evaluarea produselor prezentate; 1 zi – prezentarea rezultatelor câștigătorilor  primei etape pentru fiecare nivel de școlaritate organelor locale de specialitate în domeniul învățământului. 

Etapa II, raională/municipală, se desfășoară pe parcursul a 10 zile: 9 zile – evaluarea de către comisia de concurs a produselor din etapa I, 1 zi – prezentarea produselor câștigătoare de la etapa raională/municipală, conform ciclurilor de școlaritate, Comisiei de concurs, pentru etapa republicană.

Etapa III, republicană, se desfășoară pe parcursul a 15 zile: 14 zile – evaluarea de către Comisia de concurs a produselor câștigătoare la etapa a II-a, 1 zi – aprobarea produselor câștigătoare la etapa republicană.

La etapa republicană se va prezenta câte un produs pentru fiecare probă de la fiecare ciclu de şcolaritate.

Notă: Municipiul  Chişinău va prezenta  la etapa republicană câte trei produse la fiecare probă de la fiecare ciclu de şcolaritate.

Perioada de desfășurare a Concursului se stabilește anual prin ordinulMinistrului Educației și Cercetării. 

        Participarea la Concurs este benevolă, nediscriminatorie şi incluzivă. 

V.  Condiții de jurizare

Comisia de concurs va fi constituită din cadre didactice, reprezentanți ai autorității publice locale de specialitate și persoane din sfera artistică, cu respectarea, în componența sa, a diversității de gen și etnie, precum și de vârstă. 

Membrii Comisiei de concurs, în caz de conflict de interese (relații de rudenie cu participanții la concurs), vor anunța președintele Comisiei de concurs, care îi va înlocui cu membri supleanți. 

Comisia de concurs va evalua produsele participanților/echipelor, conform criteriilor de evaluare descrise/prezentate în anexă. 

 La etapa locală, materialele vor fi evaluate de către o Comisie de concurs din cadrul instituției de învățământ. Cele mai reușite produse, evaluate conform baremului de verificare, selectate din fiecare instituție pentru fiecare treaptă de școlaritate, vor fi expediate la etapa raională/municipală Comisiei de concurs din cadrul organului local de specialitate în domeniul învățământului.

La etapa raională/municipală se vor evalua materialele expediate de către Comisia instituită la nivel de raion/municipiu, care va selecta cele mai reușite produse la fiecare nivel de școlaritate și le va propune pentru apreciere, în conformitate cu  baremul de verificare/evaluare. Rezultatele obținute la etapa raională/municipală vor fi afișate pe pagina web a organului local de specialitate în domeniul învățământului.  

Produsele selectate la etapa raională/municipală vor fi expediate pentru evaluare, la etapa republicană, Centrului Republican pentru Copii și Tineret (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169) la adresa de e-mail: info@artico.md.

La etapa finală, Comisia de concurs, instituită de către Ministerul Educației și Cercetării, va desemna câștigătorii concursului pentru fiecare ciclu de școlaritate. Rezultatele câștigătorilor la etapa republicană vor fi afișate pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării. 

Admiterea la Concurs se va face în baza unui formular de înscriere (în anexă).

VI. Premierea participanților

     Elevii câștigători vor fi premiați în cadrul unui eveniment festiv de decernare a premiilor, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu partenerii. Învingătorii concursului vor obține diplome de participare și premii bănești.

Valoarea premiilor pentru grupele de elevi:

Premiul Mare –  3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 4000,00 de lei. 

Premiul I – 3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 3000,00 de lei.

Premiul II – 3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 2000, 00 de lei.

Premiul III – 3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate,  a câte  1000, 00 de lei. 

Mențiuni – 2 mențiuni pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 500, 00 de lei.

Valoarea premiilor pentru profesorul mentor:

Premiul Mare –  3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 4000,00 de lei. 

Premiul I – 3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 3000,00 de lei.

Premiul II – 3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 2000,00 de lei.

Premiul III – 3 premii, câte unul pentru fiecare ciclu de școlaritate,  a câte  1000,00 de lei. 

Mențiuni – 2 mențiuni pentru fiecare ciclu de școlaritate, a câte 500,00 de lei.

VII. Declarații și garanții

     Prin înscrierea la Concurs fiecare participant se obligă să respecte în totalitate prezentul Regulament.

    Materialele câștigătorilor devin proprietatea Ministerului Educației și Cercetării, cu dreptul de mediatizare a produselor în vederea promovării, la nivel de sistem, a bunelor practici de sensibilizare a tinerei generații privind utilizarea limbii române/materne în contexte de comunicare interculturală și păstrarea diversității lingvistice și culturale.Sari la conținut