Investiții

People in Need – Apel deschis pentru propuneri de proiecte

Informații generale despre People in Need

People in Need (PIN) este o organizație internațională non-profit cu sediul în Cehia, fondată pe principii de umanism, libertate, egalitate și solidaritate, punând accentul pe demnitatea și libertatea umană. PIN activează în peste 20 de țări, oferind ajutor umanitar și sprijin pentru dezvoltarea comunităților vulnerabile.

Din 2004, PIN a fost activă în Moldova, susținând persoane, societatea civilă și instituții. PIN Moldova are un istoric solid în împuternicirea societății civile și promovarea proceselor participative prin acordarea de granturi și parteneriate strategice.

Informații generale despre proiect

Războiul actual din Ucraina a avut un impact semnificativ asupra sferei economice, publice, sociale și politice ale Moldovei. În acest context, Moldova implementează diverse reforme, inclusiv în domeniul protecției sociale (RESTART) și al educației, pentru a se alinia la standardele și legislația UE în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. People in Need Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, a lansat o cerere de propuneri în cadrul proiectului ”Moldova ASSIST”.

Acest proiect are ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile, a societății civile și a instituțiilor moldovenești prin acordarea de granturi organizațiilor societății civile (OSC). Obiectivele principale sunt: Sprijinirea actorilor societății civile în colaborare eficientă cu autoritățile publice pentru a îmbunătăți accesul egal la servicii publice de calitate, inclusiv pentru populația cea mai marginalizată și vulnerabilă; Promovarea consultărilor incluzive în ceea ce privește procesele de aderare la UE; și Asigurarea coeziunii sociale.

II OBIECTIVELE APELULUI

Obiectivul principal al acestui apel de propuneri este de a consolida capacitățile OSC-urilor în promovarea dialogului cu comunitățile și autoritățile publice, conducerea inițiativelor comune, prevenirea și medierea conflictelor, prioritizarea nevoilor locale și creșterea colaborării între comunitățile locale și toți actorii societății civile. De asemenea, urmărește să sporească coeziunea socială, să abiliteze grupurile de tineri și vârstnici pentru a participa activ la dialogurile politice și să creeze spații sigure în care participanții să își poată exprima opiniile și revendicările. În vederea realizării obiectivelor stabilite, PIN lansează acest apel pentru propuneri, structurat în cinci loturi:

 • Lotul 1: Dezvoltarea capacității OSC-urilor locale pentru consolidarea competențelor tehnice.
 • Lotul 2: Dialoguri conduse de OSC-uri între comunitate, autoritățile publice locale și guvernul național în scopul prioritizării nevoilor locale.
 • Lotul 3: Implicarea societății civile în procese participative și inițiative comune ale comunității și actorilor publici.
 • Lotul 4: Activități comunitare pentru promovarea gândirii critice, alfabetizării mediatice și coeziunii sociale pentru tineri și tineri adulți, folosind metodologii dovedite.
 • Lotul 5: Promovarea coeziunii sociale și a mecanismelor de prevenire a conflictelor de către societatea civilă.

Având în vedere importanța cooperării dintre societatea civilă, autoritățile publice și instituțiile locale în vederea încurajării unei comunicări eficiente, promovării inițiativelor comune și a inițiativelor de coeziune socială, potențialii aplicanți sunt încurajați să colaboreze îndeaproape cu părțile interesate și comunitățile locale relevante. Scopul este de a aborda deficiențele în furnizarea de servicii sociale, identificarea oportunităților de subzistență și livrarea serviciilor educaționale în contextul reformelor în desfășurare/ viitoare. OSC-urile aplicante sunt încurajate să colaboreze cu omologii de la nivel raional în timpul fazei de implementare și să dezvolte parteneriate eficiente pentru un angajament comun cu părțile interesate și cu cetățenii, răspunzând în același timp priorităților prezentului apel.

Zone de implementare

 • Pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Lotul 1: Dezvoltarea capacității OSC-urilor locale pentru consolidarea competențelor tehnice.

Obiectiv general: promovarea dialogului cu comunitățile și autoritățile publice, dezvoltarea inițiativelor comune, prevenirea și medierea conflictelor.

Descrierea proiectului: OSC-urile selectate vor furniza suport pentru consolidarea capacităților programatice și strategice ale personalului și membrilor neprofesioniști din cadrul OSC-urilor locale, facilitând angajamentul eficient în dialoguri între comunități, autorități publice locale, instituții de stat și guvernul național. Programul de consolidare a capacităților va îmbunătăți înțelegerea contextuală a OSC-urilor cu privire la reformele în curs, schimbările legislative și restructurările instituționale care influențează direct beneficiarii lor. Scopul este să prioritizeze eficient nevoile locale și să dezvolte inițiative comune ale comunității și ale actorilor publici. Acest proiect va implica colaborarea OSC-urilor selectate pentru dezvoltarea unui program exhaustiv de consolidare a capacităților, care va include instruirea a 100 de reprezentanți ai OSC-urilor locale în domeniile standardelor etice și guvernanței, formarea de coaliții și rețele, implicarea efectivă a părților interesate, analiza și promovarea politicilor, asigurarea unor servicii echitabile în sistemele educaționale și sociale, precum și introducerea unei metodologii pentru promovarea inițiativelor de reconciliere, mediere a conflictelor, gestionare a problemelor și elaborarea colaborativă a viziunilor comune.

Numărul de reprezentanți ai OSC care vor fi instruiți va fi distribuit egal între aplicanții selectați și se va concentra pe distribuția geografică în Nord, Centru și Sudul Republicii Moldova.

Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la: ateliere și seminare pentru dezvoltarea capacităților, consultanță tehnică, mentorat și coaching, învățare între colegi și schimb de experiență, elaborarea și diseminarea de materiale educaționale, organizarea de mese rotunde, sprijin ad-hoc pentru OSC-uri și APL-uri, promovarea celor mai bune practici, schimbul de experiență și crearea de rețele între OSC-uri locale.

Rezultatele preconizate includ:

 • Îmbunătățirea înțelegerii reformelor în curs, a transformărilor juridice și a restructurărilor instituționale printre reprezentanții OSC;
 • Consolidarea capacității OSC de a identifica și prioritiza nevoile locale și de a iniția proiecte relevante;
 • Adoptarea standardelor etice ridicate și îmbunătățirea practicilor de guvernanță în rândul OSC;
 • Dezvoltarea capacităților în crearea de coaliții și rețele de colaborare între OSC-uri;
 • Îmbunătățirea competențelor în analiza politicilor și advocacy în rândul reprezentanților OSC;
 • Accesul sporit la expertiză tehnică, mentorat și coaching pentru OSC-uri pe durata implementării proiectului;
 • Promovarea și partajarea celor mai bune practici în rândul OSC-urilor;
 • Elaborarea și implementarea unui program cuprinzător de consolidare a capacităților, prin instruirea a 100 de reprezentanți ai OSC-urilor locale.

Durata estimată: 5-6 luni

Bugetul alocat în cadrul acestui lot: Suma maximă pentru fiecare grant: 20,000 EUR. (Cele mai consistente și relevante propuneri, din partea celor mai capabile organizații, pot solicita suma maximă de acoperire a grantului; este posibilă și solicitarea unui grant mai mic).

Formularul de Aplicare LOT 1

Lotul 2: Dialoguri conduse de OSC-uri între comunitate, autoritățile publice locale și guvernul național în scopul prioritizării nevoilor locale.

Obiectiv: Prioritizarea nevoilor locale prin intermediul unui dialog eficient și eficace între comunități și autoritățile publice.

Descrierea proiectului: În cadrul acestui lot, aplicanții sunt încurajați să prezinte proiecte care vizează̆ dezvoltarea de planuri de acțiune pentru abordarea provocărilor locale (cum ar fi deficiențele în furnizarea de servicii sociale, și educaționale, provocări în implementarea cadrului normativ la nivel rațional), în contextul reformelor naționale în desfășurare. Aceste acțiuni vor încuraja implicarea cetățenilor, vor promova procesele participative și accesul la serviciile esențiale, punând accentul pe prioritățile identificate și pe cele mai bune practici în materie de transparență, integritate, responsabilitate și anticorupție. Intervenția principală se concentrează pe promovarea și dialogul eficient între părțile interesate, ceea ce ar putea conduce la oportunități de finanțare suplimentare ca urmare a acestor activități. Propunerile de proiecte ar trebui să urmeze o abordare participativă, răspunzând nevoilor comunității prin implicarea activă în dialogul cu părțile interesate. Prioritatea va fi acordată OSC-urilor eficiente, oferindu-le sprijin suplimentar în funcție de necesități, mai ales pentru organizațiile de bază. În aceste cazuri, PIN se va asigura ca organizația are capacitatea și expertiza necesare pentru dezvoltarea și implementarea cu succes a proiectului propus.

Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la: Activități eligibile inclusiv, dar nu se limitează la: Dialoguri politice și campanii de advocacy, campanii de informare publică, sesiuni de feedback și învățare, consultări cu APL-urile și cetățenii cu privire la problemele sociale locale, evaluarea nevoilor comunității și stabilirea priorităților, elaborarea de planuri de acțiune pe probleme relevante pentru comunitățile de la nivel local.

Rezultatele preconizate includ:

 • Consolidarea dialogului eficient între OSC-uri, comunități și APL-uri, precum și alți actori locali;
 • Dezvoltarea parteneriatelor durabile între actorii comunitari pentru schimbare și cooperare pe termen lung;
 • Implicarea activă a cetățenilor în consultările publice și procesele decizionale;
 • Identificarea și prioritizarea nevoilor și provocărilor locale;
 • Elaborarea de către OSC-uri a unui plan de acțiune local bazat pe prioritățile identificate, cu potențial de atragere a unor finanțări suplimentare;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor actorilor publici în ceea ce privește nevoile comunităților;
 • Elaborarea și coordonarea planurilor de acțiune integrate în colaborare cu părțile interesate relevante pentru abordarea provocărilor locale.

Durata estimată: 6-12 luni

Bugetul alocat în cadrul acestui lot: Suma maximă per grant – 5.000 EUR.

Formularul de Aplicare LOT 2

Lotul 3: Implicarea societății civile în procese participative și inițiative comune ale comunității și actorilor publici.

Obiectiv: Creșterea capacității OSC-urilor și a instituțiilor publice de a gestiona situațiile conflictuale și de a ajunge la un acord în vederea implementării inițiativelor comune.

Descrierea proiectului: OSC-urile vor concentra eforturile asupra creării unui mediu propice pentru crearea unui climat încredere între comunități (grupuri de inițiativă) și actorii-cheie. Acest lucru va fi realizat prin întâlniri periodice între APL-uri, ATAS și alte instituții relevante, consolidând astfel legăturile între părțile interesate și facilitând învățarea reciprocă. Inițiativa va sprijini sporirea încrederii în cadrul comunităților prin încurajarea dialogurilor axate pe reformele necesare și va implica ATAS și/sau APL în desfășurarea de inițiative comune, inclusiv audieri publice, utilizând prezentări adaptate pentru a informa comunitatea cu privire la serviciile disponibile și la reformele în desfășurare, încurajând schimburile directe între persoane și promovând consolidarea încrederii în cadrul comunității.

Pe baza abordării de învățare prin acțiune (learning-by-doing) și pentru a încuraja alianțele pentru schimbare între comunități, societatea civilă și părțile interesate, OSC-urile vor aloca o parte din bugetul lor pentru a pune în aplicare acțiuni-pilot bazate pe procesele consultative pe care le vor conduce în contextul reformelor naționale. Aceste acțiuni vor fi realizate prin intermediul bugetării participative, în cooperare cu APL, pentru a asigura punerea în aplicare a consultărilor și a priorităților locale (de exemplu, cofinanțarea îmbunătățirii serviciilor publice, a programelor sociale, a proceselor participative etc.).

Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la: Bugetarea participativă pentru asigurarea furnizării de servicii sociale și/sau educaționale (în special în ceea ce privește educația copiilor cu nevoi speciale, integrarea minorităților și a altor categorii vulnerabile de copii în sistemul educațional) în lumina punerii în aplicare a noilor cadre normative; Întâlniri periodice între APL și ATAS/agenții specializate menite să consolideze legăturile între părțile interesate și învățarea reciprocă; audieri publice; Programe de schimb intercomunitar pentru a promova împărtășirea/ schimburile de experiență sau vizitele între diferite părți interesate pentru a împărtăși experiențe, a spori învățarea reciprocă, a promova solidaritatea, a lărgi perspectivele privind soluționarea problemelor comunitare; Implementarea inițiativelor locale comune, elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de acțiune în colaborare cu părțile interesate locale și regionale pentru a aborda provocările și nevoile.

Rezultatele preconizate includ:

 • Crearea unui mediu propice pentru cultivarea încrederii între comunități (grupuri de inițiativă) și actorii-cheie (APL, agenții de stat și ATAS);
 • Facilitarea de către OSC-uri a dialogurilor între părțile interesate, abordând prioritățile și nevoile locale, contribuind la gestionarea problemelor, prevenirea neînțelegerilor și asigurarea unei viziuni comune clare și a unor acțiuni coordonate. OSC-urile vor dezvolta mecanisme eficiente pentru implicarea comunităților, APL și ATAS în inițiative de bugetare participativă;
 • Implementarea inițiativelor de bugetare participativă care vor aborda lacunele în furnizarea de servicii sociale și/sau educaționale pentru locuitorii comunității (inclusiv pentru păturile vulnerabile);
 • Dezvoltarea de parteneriate durabile între actorii comunitari și implicarea acestora în răspunsul la nevoile comunității;
 • Informarea comunităților cu privire la modul de accesare a serviciilor publice, având în vedere noile modele și transformările sistemice la nivel național;
 • Cunoașterea și utilizarea serviciilor specifice relevante în rândul membrilor comunității.

Durata estimată: 10-12 luni

Bugetul alocat în cadrul acestui lot: Suma maximă per grant – 50.000 EUR (Cele mai consistente și relevante propuneri, din partea celor mai capabile organizații, pot solicita suma maximă de acoperire a grantului; este posibilă și solicitarea unui grant mai mic).

Formularul de Aplicare LOT 3

Lotul 4: Activități comunitare pentru promovarea gândirii critice, alfabetizării mediatice și coeziunii sociale pentru tineri și tineri adulți, folosind metodologii dovedite.

Obiectiv: Dezvoltarea gândirii critice, a competențelor mediatice și a gradului de coeziune socială în rândurile tinerilor și tinerilor adulți.

Descrierea proiectului: Rețineți că acest lot necesită o formare specială privind metodologia OWIS (a se vedea descrierea de mai jos). Candidații selectați vor trebui să ia parte la o formare prealabilă obligatorie oferită de PIN. Acțiunea se va concentra pe implementarea activităților comunitare de alfabetizare mediatică și digitală, pe baza cunoștințelor prealabile dobândite în cadrul formării OWIS (One World in Schools – metodologia originară din Republica Cehă). După realizarea activităților de alfabetizare mediatică și digitală, acțiunea va sprijini inițiativele comunitare conduse de tineri sub forma unor proiecte la scară mică care vizează dezvoltarea spiritului civic în rândul reprezentanților tinerilor, abordând probleme societale relevante.

Fiecare OSC va organiza cel puțin 14 proiecții de filme documentare privind alfabetizarea mediatică și digitală și va crea cel puțin un produs media (de exemplu, campanie media, videoclip, desen animat) pentru a sensibiliza publicul cu privire la educația mediatică și pentru a informa un public țintă preselectat cu privire la acest subiect. Acest lot este deosebit de potrivit pentru OSC-uri și alți actori implicați în educația și promovarea tinerilor.

Componenta de consolidare a capacităților: Organizațiile selectate vor fi instruite cu privire la metodologia OWIS și la implementarea acesteia, în special cu privire la: organizarea unor sesiuni de educație interactive utilizând filme documentare și materiale audiovizuale pentru a implica tinerii și tinerii adulți și pentru a utiliza strategii de comunicare eficiente; încorporarea raționamentului, a metodelor de discuție și a exercițiilor pentru a stimula gândirea critică și a promova dialogul cu privire la probleme societale complexe; utilizarea diferitelor canale de comunicare, inclusiv a rețelelor sociale, ateliere și evenimente comunitare, pentru a ajunge la un public larg.

Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la: Vizionarea de filme și organizarea de sesiuni educative în conformitate cu metodologia OWIS; Realizarea proiectelor comunitare conduse de tineri și acordarea de premii elevilor lideri; Stimularea alegerii pentru educarea tinerilor/comunității cu privire la procesul democratic și angajamentul civic; Organizarea de campanii de sensibilizare, de concursuri pentru tinerii jurnaliști și vizite de studiu; Dezvoltarea produselor media.

Rezultatele preconizate includ:

 • Instruirea eficientă a OSC-lor în metodologia OWIS, fapt ce le va permite să desfășoare sesiuni educaționale interactive utilizând filme documentare și materiale audiovizuale;
 • Îmbunătățirea abilităților analitice: tinerii și tinerii adulți își vor dezvolta abilități mai puternice de gândire critică, permițându-le să analizeze și să evalueze conținutul media mai eficient;
 • Dezvoltarea abilităților de conducere și a spiritului civic: tinerii vor dobândi competențe de leadership și un simț accentuat al responsabilității civice, contribuind activ la comunitățile lor prin diverse proiecte și inițiative;
 • Educație incluzivă: programul va oferi o gamă largă de oportunități educaționale care să răspundă diverselor stiluri de învățare și interese, promovând incluziunea și experiențele de învățare cuprinzătoare.

Durata estimată: 6-8 luni

Bugetul alocat în cadrul acestui lot: Suma maximă per grant – 8.000 EUR.

Formularul de Aplicare LOT 4

Lotul 5: Promovarea coeziunii sociale și a mecanismelor de prevenire a conflictelor de către societatea civilă.

Obiectiv: Obiectiv: Creșterea implicării în activitățile de coeziune socială prin abilitarea grupurilor de tineri și vârstnici de a participa la dialogurile politice; crearea de spații sigure pentru ca participanții să își poată exprima opiniile și nemulțumirile.

Descrierea proiectului: Acțiunea se va concentra pe promovarea coeziunii sociale și a prevenirii conflictelor prin instituirea unor mecanisme de răspuns la nivel comunitar, precum comitetele formate din tineri și vârstnici. Aceasta va include organizarea consiliilor cetățenilor pentru a discuta reformele în vigoare și provocările locale, oferind astfel sprijin în abordarea și soluționarea pașnică a litigiilor. Activitățile de coeziune socială vor fi esențiale pentru construirea unor comunități puternice și incluzive, în care membrii se simt conectați și sprijiniți. Proiectul va reprezenta interesele cetățenilor și va facilita feedback-ul și schimbul de informații între comunitatea locală și autorități. De asemenea, va include inițiative de dialog și reconciliere, precum și strategii de coeziune socială, asigurând astfel un mediu armonios și cooperant în cadrul comunităților.

Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la: înființarea de mecanisme de răspuns comunitar, înființarea de consilii ale cetățenilor, inițiative de dialog și reconciliere, strategii de coeziune socială, organizarea de evenimente culturale și sportive, promovarea voluntariatului și serviciilor comunitare, inițiative comunitare pentru îmbunătățirea implicării civice și a culturii sociale, precum și activități dedicate prevenirii conflictelor.

Rezultatele preconizate includ:

 • Creșterea implicării tinerilor și persoanelor în vârstă în dialogurile politice;
 • Dezvoltarea unor spații sigure și incluzive în care participanții își pot exprima liber opiniile și nemulțumirile;
 • Participarea activă a grupurilor de tineri și vârstnici la dialogurile politice, contribuind cu perspectivele și preocupările lor privind reformele în vigoare și provocările locale;
 • Dezvoltarea încrederii și sporirea cooperării între membrii comunității prin dialog deschis și înțelegere reciprocă;
 • Implementarea de strategii și activități de coeziune socială care promovează sentimentul de apartenență și conectare în cadrul comunității;
 • Creșterea participării la activitățile comunitare, consolidarea legăturilor sociale și promovarea unei identități comunitare comune;
 • Creșterea implicării în activități de voluntariat și servicii comunitare, contribuind la dezvoltarea comunității și a culturii sociale.

Durata estimată: 10-12 luni

Bugetul alocat în cadrul acestui lot: Suma maximă per grant – 20,000 EUR (Cele mai consistente și relevante propuneri, din partea celor mai capabile organizații, pot solicita suma maximă de acoperire a grantului; este posibilă și solicitarea unui grant mai mic).

Formularul de Aplicare LOT 5

III INFORMAȚII GENERALE (TOATE LOTURILE)

Organizația nu poate aplica simultan la mai mult de un lot. Dimensiunea granturilor disponibile pentru fiecare lot este descrisă mai sus. Vă rugăm să luați în considerare cu atenție capacitatea organizației dvs. în etapa de concepere a proiectului (implementare, raportare, monitorizare etc.), deoarece acest aspect va fi unul dintre criteriile-cheie pentru Comitetul de selecție PIN în procesul de alocare a granturilor.

Dacă organizația dvs. are o idee de proiect legată de servicii sociale sau educaționale, oportunități mai bune de trai, coeziune socială, prevenirea conflictelor, dar nu găsiți un lot adecvat în acest apel de depunere a proiectelor sau aveți nevoie de consultanță și sfaturi suplimentare, vă încurajăm oricum să continuați cu depunerea proiectului. Echipa PIN va analiza cererea dvs. și vă va ajuta să identificați lotul potrivit în cadrul prezentului apel sau în alte finanțări disponibile.

Perioada de desfășurare a proiectului:

 • Data posibilă de începere: 1 august 2024
 • Data de încheiere: 31 august 2025 (inclusive perioada de reportare)

Termenul limită de depunere a proiectelor:

 • Nu există un termen limită, puteți depune oricând
 • PIN va evalua propunerile de proiect în mod continuu până la epuizarea fondurilor disponibile.

Activități neeligibile

Următoarele activități nu vor fi eligibile în cadrul acestui apel: a) acțiuni care se referă exclusiv sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere de lucru, seminarii, conferințe, congrese; b) acțiuni care se referă exclusiv sau în principal la burse individuale pentru studii sau cursuri de formare; c) acțiuni de sprijinire a partidelor politice sau a candidaților la alegeri; d) finanțarea retroactivă a proiectelor aflate deja în curs de implementare sau finalizate; e) proiecte în beneficiul exclusiv al unor persoane sau grupuri mici de persoane. De asemenea, nu vor fi finanțate proiecte dăunătoare mediului.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

Este considerată a fi eligibilă (pentru oricare dintre cele cinci loturi), organizația care:

a) este o persoană juridică înregistrată oficial (obligatoriu doar pentru granturile mari, cele mici și mijlocii vor fi adresate grupurilor locale sau de voluntari);

b) este e organizație non-profit;

c) este stabilită în Republica Moldova;

d) este direct responsabilă pentru pregătirea și gestionarea acțiunii, fără a acționa ca intermediari;

e) are experiență relevantă în domeniul schemei propuse;

f) În anumite apeluri specifice, se poate solicita experiență în cooperarea cu autoritățile publice locale;

g) poate demonstra experiență în gestionarea fondurilor cu o dimensiune bugetară similară;

h) nu are antecedente de activități ilegale sau lipsite de etică (corupție, fraudă);

i) nu este afiliată unui partid politic.

Criterii de evaluare a propunerilor:

În conformitate cu procedurile PIN pentru evaluarea propunerilor de proiect, fiecare aplicant va primi puncte în funcție de pachetul de documente prezentate și de respectarea criteriilor specificate mai jos. Punctajul maxim este de 60 de puncte. Aplicanții cu cel mai mare punctaj vor primi sprijin financiar nerambursabil.

Principalele criterii de selecție
Criterii de selecțieExplicațiiPuncte
1.    Numărul preconizat de participanți/grupuri țintă atinse de proiect.         Numărul de beneficiari unici (membri ai comunității) sprijiniți de proiectul propus.max. 5 puncte
2. Numărul de persoane din cadrul diferitelor părți interesate, inclusiv autorități locale, implicate în proiect.       Numărul părților interesate (reprezentanți ai APL, ATAS, agenții de stat specializate, actori locali etc.) sprijinite de proiectul propus.max. 5 puncte
3. Eficiența costurilorCosturile sunt bine justificate și relevante pentru activitățile propuse și pot asigura realizarea rezultatelor proiectului (incluzând personalul și echipamentele necesare pentru implementarea activităților, raportare, documentare, asigurarea calității).max. 5 puncte
4. Activități de conștientizare prevăzute în proiectul propus.Acțiuni pentru asigurarea vizibilității corecte a proiectului și a obiectivelor acestuia sunt prevăzute și descrise în detaliu în descrierea proiectului.max. 5 puncte
5. Alinierea cu acțiunea generală și cu obiectivele întregului proiect și ale lotului la care se aplică.Produsele/activitățile propuse reflectă obiectivele lotului la care aplică organizația.max. 5 puncte
6. Integrarea perspectivelor de gen și capacitatea de a ajunge și include grupuri vulnerabile (femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități etc.) în activitățile propuse.Dacă nu sunt vizate direct, aspectele legate de gen, vârstă și diversitate trebuie cel puțin luate în considerare în proiect.max. 5 puncte
7. Relevanța proiectului pentru comunitățile locale.Proiectul ar trebui să răspundă nevoilor comunității/ilor țintă; o justificare clară trebuie inclusă în propunere.max. 5 puncte
8. Depunerea completă a documentelor necesare.Vă rugăm să consultați secțiunea Procesul de Aplicare pentru detalii despre documentele necesare.max. 5 puncte
Criterii de selecție adiționale
9. Experiența anterioară cu PIN.În Anexa 1_Formularul de Aplicare, vă rugăm să menționați experiența anterioară cu PIN.max. 5 puncte
10. Abordări inovative și soluții noi care diferențiază proiectul de metodele convenționale; beneficii suplimentare și impacte pozitive.Propunerea de proiect este creativă, aduce o valoare adăugată și prezintă o idee unică în conformitate cu obiectivele și scopul propus. Aceasta demonstrează coerența componentelor/ activităților planului de proiect și fezabilitatea acestora în livrarea rezultatelor propuse.max. 5 puncte
11. Experiența și capacitatea organizației de a implementa proiectul propus.Capacitățile operaționale ale organizației aplicante (personal, echipamente etc.) și experiența (implementarea cu succes a proiectelor într-un domeniu similar) permit implementarea proiectului propus, și se reflectă în Formularul de Aplicare.max. 5 puncte
12. Planul pentru asigurarea continuității și sustenabilității activităților după finalizarea proiectului.Organizația aplicantă prezintă o viziune clară despre modul în care intenționează să asigure continuitatea și sustenabilitatea acțiunilor și rezultatelor planificate în cadrul proiectului.max. 5 puncte

Diligență:

Înainte de a alocă grantul, fiecare partener de pe lista scurtă în procesul de selecție va trebui să treacă prin procedura de evaluare a partenerilor PIN. Cerințele specifice vor fi comunicate după prima etapă de selecție.

Date și termene:

 • Deschiderea concursului: 28 iunie 2024
 • Sesiune de informare: 4 iulie 2024, ora 14:00. Reuniunea va dura o oră și jumătate. Link-ul pentru reuniune este:
https://us06web.zoom.us/j/85018602030?pwd=LHbm7IIrPmmxvQmNtQXnuugXCaBVX2.1

Meeting ID: 850 1860 2030

Passcode: 265234

 • Rezultate preliminare ale procesului de selecție pot fi așteptate după data de 1 iulie 2024.
 • Anunțarea rezultatelor: PIN va contacta toți participanții la cerere, indiferent de rezultatele evaluării propunerilor, în termen de 1 lună de la depunere.

Procesul de aplicare:

Dosarul de aplicare va conține următoarele documente:

1) Anexa_A Formularul de Aplicare (a se vedea link-ul către formular sub fiecare LOT descris mai sus);

2) Anexa_B Formularul de buget (Excel).

3) Documente care confirmă angajamentul dumneavoastră față de comunitățile țintă (de ex., memorandum de înțelegere cu autoritățile locale; scrisori de sprijin din partea autorităților, partenerilor și/sau donatorilor);

4) Documente care atestă înregistrarea.

 • Este recomandat să trimiteți Anexele A și Anexa B în limba română SAU rusă ȘI engleză.
 • A se trimite pachetul complet la adresa de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net 
 • În antetul scrisorii, se va include numele exact al propuneri de proiect și numărul Lotului la care aplicați (de exemplu, Moldova ASSIST LOT XX).
 • Toți aplicanții vor primi feedback și/sau decizia finală din partea PIN în legătură cu alocarea granturilor în termen de 1 lună de la depunerea dosarului.

Obligațiile PIN față de beneficiarii de granturi includ următoarele:

 • Acordarea de granturilor organizațiilor locale;
 • Organizarea unei sesiuni de informare înainte de termenul limită de depunere a aplicațiilor și furnizarea modelelor necesare pentru aplicare;
 • Oferirea formării și sprijinului necesar pentru implementarea proiectelor, în conformitate cu standardele umanitare și principiile de protecție;
 • Solicitarea partenerilor de a furniza beneficiarilor și altor părți interesate informații clare despre mecanismele de depunere a plângerilor și de feedback și răspuns (CFRM);
 • Organizarea de reuniuni de coordonare pentru a facilita raportarea de calitate și furnizarea modelelor necesare pentru raportare partenerilor.

Obligațiile beneficiarilor de granturi față de PIN sunt următoarele:

 • Beneficiarii câștigători vor trebui să participe la programul de consolidare a capacităților PIN pentru a respecta standardele clusterului ONU și politicile PIN, inclusiv codul de conduită al PIN, procesul de achiziții și MEAL (Monitorizare, Evaluare, Învățare și Raportare);
 • Beneficiarii de granturi PIN vor trebui să treacă prin procesul de Due Diligence PIN (evaluarea partenerilor în situații de urgență) înainte de a primi grantul;
 • Beneficiarii câștigători vor trebui să respecte cerințele contractuale referitoare la raportarea financiară și narativă.


Mecanismul de responsabilitate și feedback pentru parteneri

Mecanismul de responsabilitate și feedback poate fi utilizat pentru toate aspectele care cad sub influența directă a PIN, inclusiv principiile și standardele umanitare adoptate de PIN, abordarea colaborativă a PIN cu partenerii, Codul de conduită și politicile-cheie ale PIN.

Pentru a împărtăși reclamații, sugestii sau feedback, vă rugăm să utilizați următoarele canale de comunicare. Toate informațiile vor fi tratate în mod confidențial și în siguranță:

Notă: În cadrul unui proiect al organizației People in Need Moldova, realizăm cartografierea organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova. Prin chestionarea majorității OSC-urilor la nivel național, creăm o bază de date cu informații generale despre aceste organizații, oferindu-le acces prioritar la noi oportunități de grant și alte avantaje. Invităm toate organizațiile să completeze chestionarele pentru a-și crește vizibilitatea și accesibilitatea pentru donatori.

Link către chestionar: https://survey123.arcgis.com/share/738c58bb2b34474ebfe577a77847de1f?portalUrl=https://edumoldova.maps.arcgis.com

Sari la conținut